Boodschap paus Franciscus: Op zoek naar vrede

5 december 2017

“Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.” Met een verwijzing naar de boodschap van de engelen aan de herders voor Kerstmis (Lucas 2, 14) opent paus Franciscus zijn brief van voor de 51ste Wereldvredesdag. Vrede is een diep verlangen van alle mensen, individuen en volken, en nog het meest van degenen die het gebrek aan vrede aan den lijve ervaren.

Paus Franciscus publiceerde zijn boodschap voor de 51ste Wereldvredesdag (1 januari 2018) onder de titel: ‘Migranten en vluchtelingen: mannen en vrouwen op zoek naar vrede.’ De paus roept gelovigen op tot mededogen voor degenen die vluchten vanwege oorlog, honger, discriminatie, vervolging, armoede of achteruitgang van hun leefmilieu. Mensen verwelkomen vraagt concrete inzet, een netwerk van goodwill, attentheid en een verantwoordelijk management. Aan regeringsleiders vraagt de paus om maatregelen te treffen om vluchtelingen en migranten te verwelkomen, aan te moedigen, te beschermen en te integreren in de samenleving.

Waarom vluchten mensen?
In zijn boodschap staat paus Franciscus kort stil bij de achtergronden van de migratie. Hij wijst erop dat een stijgend aantal mensen de groeiende armoede ontvlucht die veroorzaakt wordt door de achteruitgang van het leefmilieu. Alles wijst erop dat de internationale migratiestromen in de toekomst zullen blijven bestaan.

Wat betekenen vluchtelingen voor ons?
De paus nodigt de gelovigen uit vluchtelingen te beschouwen als een kans om vrede te stichten. Vanuit het geloof gezien behoren vluchtelingen, migranten en inwoners van de ontvangende landen tot één familie. Allen hebben dezelfde rechten op de goederen van de aarde, die een universele bestemming hebben. Hier is solidariteit en de opdracht tot delen gebaseerd. Paus Franciscus brengt ons het bijbelse beeld van het Nieuwe Jeruzalem in herinnering. De poorten van deze stad staan open voor iedereen. Vluchtelingen komen niet met lege handen. Ze brengen talenten, energie en de rijkdommen van hun eigen cultuur mee. Op deze manier verrijken ze het leven van het ontvangende land. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het algemeen welzijn moeten zich ook laten leiden door deze blik. Op deze manier worden onze steden werkplaatsen van vrede.

Hoe regelen we vluchtelingenstromen?
De paus bepleit in zijn boodschap internationale kaders voor de regulatie van migratie- en vluchtelingenstromen. Deze kaders moeten geïnspireerd zijn door compassie en mededogen en elke gelegenheid aangrijpen om vrede te stichten. Onderlinge dialoog is hiertoe noodzakelijk.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten