Bisschoppen en KNR stemmen in met onderzoeksvoorstel Deetman

11 mei 2010

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben vandaag het voorstel tot onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk in Nederland uitvoerig besproken.

Zij spreken een oprecht woord van dank uit naar drs. W.J. Deetman die erin is geslaagd om op korte termijn een grondig en zeer compleet onderzoeksvoorstel te presenteren. 

De bisschoppen en de bestuurders van de KNR onderstrepen nogmaals dat zij iedere vorm van seksueel misbruik krachtig veroordelen. Misbruik staat haaks op het Evangelie en de waardigheid van de menselijke persoon. Aan hen die slachtoffer werden van misbruik binnen de katholieke Kerk bieden religieuze oversten en bisschoppen opnieuw hun diep gevoelde medeleven en excuses aan. Slachtoffers die zich nog niet gemeld hebben worden opgeroepen dit alsnog te doen bij Hulp & Recht dan wel bij de onderzoekscommissie.

Het aantal meldingen van misbruik noodzaakt volgens religieuze oversten en bisschoppen een diepgaand onderzoek. Op 9 maart jl. vroegen zij de heer Deetman hen te adviseren hoe een breed, extern en onafhankelijk onderzoek het beste vorm zou kunnen krijgen. Zij verzochten de oud-kamervoorzitter om de benodigde expertise samen te brengen, een onderzoeksplan te formuleren en een tijdslijn uit te zetten.

Met het nu voorliggende onderzoeksplan en de beoogde samenstelling van de onderzoekscommissie stemmen de bisschoppen en de bestuurders van de KNR geheel in. Zij zeggen onverkort hun medewerking toe en zullen zich inspannen om alle relevante informatie voor de onderzoekscommissie beschikbaar te maken. In dat kader ondersteunen zij de oproep van de heer Deetman aan daders van seksueel misbruik om zich te melden bij de onderzoekscommissie.

Ten aanzien van de voorgestelde tijdslijn stellen de bisschoppen en religieuze oversten met instemming vast dat voorrang gegeven wordt aan advisering over de hulpverlening aan de slachtoffers. Alhoewel de hulpverlening al op gang is gekomen via de procedures van Hulp & Recht of middels gesprekken tussen slachtoffers en vertrouwenspersonen van bisdommen, ordes en congregaties, achten de bisschoppen en religieuze oversten het van groot belang om op korte termijn van de commissie te vernemen waar aanvulling van het hulpverleningsaanbod wenselijk is en hoe de bestaande procedures eventueel geoptimaliseerd kunnen worden.

Bisschoppen en bestuurders van de KNR verzoeken de heer Deetman om het voorzitterschap van de onderzoekscommissie op zich te nemen. Zij danken de leden van de commissie die zich bereid hebben verklaard aan het onderzoek deel te nemen. De religieuze oversten en de bisschoppen hebben het volste vertrouwen dat deze commissie een transparant, onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek zal uitvoeren. Die onafhankelijkheid en transparantie is precies waarop vooral de slachtoffers recht hebben en die voor de Kerk onmisbaar is om slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en toekomstig misbruik effectief te voorkomen.

Zie voor de website van het vooronderzoek dat de heer Deetman deed: www.onderzoekrk.nl
 

Andere berichten