Bisschop Van den Hende: Kerk geen doel op zichzelf

11 mei 2012

Maandag 7 mei was bisschop Van den Hende, de bisschop van Rotterdam, weer terug in zijn vroegere bisschopsstad. In de exedra van de H. Antoniuskathedraal hield hij een inspirerende lezing over de visie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk.

Hij deed dit aan de hand van de dogmatische constitutie Lumen gentium. Volgens bisschop Van den Hende is deze constitutie de vrucht van theologische ontwikkelingen in de twintigste eeuw. In deze eeuw verscheen de Kerk als apart hoofdstuk op de theologische agenda. Belangrijke stap was de encycliek Mystici corporis (1943) van Paus Pius XII. De titel van deze pauselijke rondzendbrief verwijst naar het bijbelse beeld van de Kerk als mystiek lichaam van Christus. Aan deze encycliek heeft de Nederlandse jezuïet Sebastiaan Tromp een belangrijke bijdrage geleverd. Deze priester was ook betrokken bij de totstandkoming bij de eerste voorontwerpen van Lumen gentium.

Volgens de concilievaders is de Kerk, zoals de titel Lumen gentium aangeeft, bedoeld om het licht van Christus onder de volkeren te verspreiden. De bisschop stond stil bij de verschillende beelden die de concilievaders gebruikten om het mysterie van de Kerk aan te duiden. De Kerk wordt niet alleen aangeduid als het volk van God maar ook als Lichaam van Christus, als gemeenschap in kracht van de heilige Geest.

Tot slot benadrukte bisschop Van den Hende dat alle gedoopten met hun specifieke gaven, een aandeel hebben in de zending van de Kerk om het Rijk Gods in woorden en daden van liefde bekend te maken. De Kerk bestaat niet voor zichzelf.
Op maandag 14 mei houdt diaken René de Weerd, diaken van de kathedrale parochie, een lezing over de visie van het Tweede Vaticaans Concilie over de liturgie. Deze begint om 20.00 u. en vindt plaats in de exedra van de kathedraal.

Andere berichten