Bisschop Liesen: “Diaconie is meedoen met Christus”

19 mei 2015

De diaconale inzet van het bisdom Breda stond centraal op de bisschopshuisavond van het bisdom Breda op 18 mei. Na een inleiding van bisschop Liesen over het wezen van diaconie spraken de vier diocesane projectmedewerkers met de aanwezigen over hun diaconaal project waaraan zij binnen het Sint Franciscuscentrum werken.

Bisschop Liesen wees erop dat er voor diaconie veel kansen liggen. De zondag vieren lukt niet overal, maar dienen is niet gebonden aan een bepaalde plaats. Diaconie vereist wel een verandering van levenshouding. Het zet je relatie tot je leefwereld op scherp. Het brengt een zekere vervreemding van de samenleving met zich mee. De bisschop illustreerde dit met een voorbeeld dat hij ontleende aan de encycliek Caritas in veritate van paus Benedictus XVI. Hij wees erop dat achter de statistieken van de economie menselijke beslissingen schuilgaan. De markt is door mensen in het leven geroepen. Sommigen hebben er baat bij, anderen niet. De kloof tussen arm en rijk is menselijk gestuurd.

Om in deze maatschappij als christen te leven is een zekere afstand nodig tot de wereld, een soort van ‘vreemdeling’ worden. De bisschop definieerde vervolgens diaconie als helpen vanuit een verwijzing naar Christus. Helpen is diaconie als het gebeurt uit geloof, uit de liefde van Christus, als het gebeurt in dienst van de (vreemde) ander en als het wederzijds wordt verwacht.

Diaconie is meedoen met Christus die ons in de voetwassing een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij dat aan elkaar zouden doen, gaf de bisschop aan. Binnen het diaconaal handelen zijn er drie kernmomenten. Het gaat om zien, bewogen worden en vervolgens in beweging komen. Je stelt, in de lijn van de barmhartige Samaritaan, de ander in het middelpunt en komt in beweging wanneer je in zijn of haar cirkel komt.

Diaconale projecten
Daarna gingen de diaconale projectmedewerkers van het bisdom in gesprek met de aanwezigen over de projecten waar zij aan werken. Het project van Marc de Koning ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’ beoogt de diaconie in de 21 samenwerkingsverbanden te activeren en meer zichtbaar te maken. Met een google-kaart bracht De Koning in beeld wat er binnen het bisdom gebeurt. Marc: “Je moet je licht niet onder een korenmaat zetten, zegt Jezus in het evangelie. Het tonen van de goede werken vraagt om authentieke communicatie.” Daarom trekt het bisdom er vijf jaar voor uit om diaconale initiatieven in beeld te krijgen en effectief onder de aandacht te brengen.

Ad van Loveren behartigt het project ‘Uitzicht door inzet’. Dit project heeft een concrete aanleiding. Zowel in Zeeuws-Vlaanderen als in Bergen op Zoom verloren als gevolg van massa-ontslagen velen hun baan. Het bisdom wil onderzoeken hoe zij vanuit de parochie ondersteund kunnen worden om hun zelfrespect te behouden of te hervinden. Van Loveren poogt onderlinge betrekkingen tussen baanlozen onderling en de parochie te stimuleren zodat zij een nieuw perspectief kunnen ontwikkelen door actieve inzet voor elkaar. Het project is lokaal en richt zich op baanlozen in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen en Bergen op Zoom. Het heeft een looptijd van twee jaar.

Martijn Kurstjens schetste het project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochies’ het diaconaal handelen binnen de nieuwe door fusies ontstane parochies wil helpen stimuleren en te vernieuwen. Hij vertelde enthousiast over zijn contacten met het Asielzoekerscentrum in Breda waar middagen voor gezinnen zijn georganiseerd samen met studenten van de PABO. Mede door dit project bestaan er ook relaties met de parochie van de H. Antoniuskathedraal. Daar worden de teksten van de vieringen in het Engels vertaald zodat katholieke asielzoekers de eucharistieviering kunnen volgen.

Simon Dankers vertelde over het project ‘Geloof in je eigen toekomst’. In de stad Breda groeit 8% tot 10% van de kinderen op in een situatie van armoede. Het project wil een groep formeren, waarin kinderen en tieners bij elkaar komen en activiteiten ondernemen die gericht zijn op groepsvorming, inzet voor anderen en reflectie op menselijke waarden.

 

Andere berichten