Bisschop-coadjutor bezoekt Bovendonk

4 december 2006

In de weken voorafgaand aan de bisschopswijding heeft mgr. Van den Hende talrijke bezoeken gebracht in de drie dekenaten van het bisdom Breda. Zondag 3 december zette hij zijn rondgang voort met een bezoek aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.

Begonnen werd op deze eerste zondag van de advent met de viering van de eucharistie in de kapel van de opleiding. In zijn preek zei de bisschop-coadjutor: “Aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar wordt onze blik meteen gericht op het einde, de wederkomst van de Heer. In dit licht betekent waakzaamheid dat wij onszelf ten diepste de vraag stellen: wat kan ik voor de Heer en zijn rijk betekenen, wat is mijn roeping? Tegelijkertijd wordt de nodige volharding, die van ons wordt gevraagd, ontdaan van mogelijke krampachtigheid. Immers, God die mens geworden is, blijft ons voortdurend de nodige kracht schenken. We zijn niet louter op eigen kracht onderweg.”

Maria van Guadalupe
Aan het einde van de eucharistie werd mgr. Van den Hende kort toegesproken door een van de studenten en er werd gezongen. Rector Ham overhandigde een afbeelding van O.L. Vrouw van Guadalupe en vroeg om de voorspraak van Maria voor de nieuwe bisschop-coadjutor en het bisdom Breda.
De coadjutor zei in antwoord dat de priester- en diakenopleiding Bovendonk evenmin op eigen kracht kan bestaan: “Op het gebed van velen is het uiteindelijk de Heer zelf die in staat stelt om te antwoorden op zijn bijzondere roepstem en de weg naar het priesterschap en het diakonaat op te gaan.” Na de eucharistie was het gezamenlijke ontbijt, waarna het tijd was voor de lessen.

Rondgang dusver
Tijdens de bezoeken in het bisdom waren er tot dusver ondermeer ontmoetingen met de dekenale leiding, met dekenaats- en parochiebesturen, met in de parochies en instellingen werkzame priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, met groepen vrijwilligers, met een jongerengroep en met contemplatieve en actieve religieuzen. Op zaterdag 25 november j.l. waren velen uit deze geledingen aanwezig bij de liturgie van de bisschopswijding in de kathedraal.

Andere berichten