Bisschop bezoekt St. Norbertusparochie Roosendaal

24 april 2015

Op dinsdag 21 april bezocht bisschop Liesen de St. Norbertusparochie in Roosendaal. Het was het eerste bezoek in een nieuwe reeks (visitatie)bezoeken van de bisschop. De bisschop sprak in Roosendaal met betrokkenen van het seniorenpastoraat en met het parochiebestuur en hij ontmoette leden van parochiekerncommissies. Er was een korte toelichting op verbeteringen die zijn doorgevoerd in het kerkgebouw, zoals een nieuw lichtplan, en de renovatie van de sacristie.

Vicaris Verbeek en stafmedewerker vicariaat diaken Egbert Bornhijm vergezelden de bisschop bij zijn bezoek.

In de ontmoeting van de bisschop met vrijwilligers van de parochie kwam het gesprek uiteraard op de uitdagingen voor de parochie in deze tijd. Een van die uitdagingen is het contact opnieuw aangaan en onderhouden met de ouderen in de parochie. Teamleider Geerten Kok vertelde over de start van het seniorenpastoraat, met name ook voor gebieden in de parochie waar eerder kerken werden gesloten. De parochie wilde juist daar ouderen opnieuw bij de parochie betekken. De laatste jaren was diaconaal projectmedewerker Jan Damen actief om precies hieraan te werken. Van de activiteiten die hij ontwikkelde is een stimulans uitgegaan naar de hele parochie, werd aangegeven. In die lijn werd ook gesproken met de bisschop over de ‘doorstart’ van het ziekentriduüm naar de ‘Franciscusdag’ voor de hele parochie en over activiteiten in de zomermaanden.

(Foto: J. Wouters)

Geloof ‘afkijken’
Een andere uitdaging is het geloof doorgeven aan nieuwe generaties. De parochie heeft dit als een van de speerpunten voor het nieuwe parochieplan dat voor de Sint Norbertusparochie wordt geschreven. De bisschop pleitte voor goede aandacht hiervoor. We kunnen geloof niet meer veronderstellen, maar moeten het voorstellen, aldus de bisschop. Dat betekent dat mensen geloof moeten kunnen ‘afkijken’ van anderen. Daarbij is elk van de drie pijlers van de parochie van belang: catechese, diaconie, liturgie.

De Sint Norbertusparochie ontstond op 1 januari 2014 uit een samenvoeging van drie parochie. De parochie Roosendaal heeft zes kerken en werkt aan een gebouwenplan. Er is een nieuw pastoraal team, een nieuw parochiebestuur en er ontstaan nieuwe verbindingen. Het pastoraal team en het parochiebestuur stappen samen in die nieuwe situatie, zo bleek tijdens het gesprek in de middag van de bisschop en het parochiebestuur. Men is in gesprek over de onderlinge taakverdeling en verantwoordelijkheden en sprak met de bisschop over de zorg voor de kerkgebouwen en personeelszaken en de ondersteuning van het bisdom daarbij.

(Foto: J. Wouters)

Parochies in beweging
Bisschop Liesen gaf aan dat het bisdom betrokken is op de vragen in de nieuwe parochies. Zeker het vraagstuk van de kerkgebouwen vraagt gezamenlijke goede aandacht. De parochie is in beweging, gaf de bisschop aan. Vroeger leek de parochie op een cirkel met één brandpunt rond de kerk en de pastoor. Maar tegenwoordig hebben parochies meer brandpunten: parochiekernen en kerken. De zondag vieren doe je samen, gaf de bisschop aan, daar komt de gemeenschap bij elkaar voor de liturgie. Maar gemeenschap ben je ook op andere momenten en juist ook diaconale inzet is niet beperkt tot één plek, maar afhankelijk van waar nood is.

Het bezoek werd afgesloten met een eucharistieviering en een ontmoeting met parochianen in de avonduren. Deze vond plaats in de kerk van de Goede Herder. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in concelebratie met vicaris Paul Verbeek en parochievicaris Piet Swinne. Pastor Han Akkermans moest helaas verstek laten gaan. In zijn homilie nodigde de bisschop de gelovigen uit hun leven te verbinden met Jezus Christus en zo met elkaar en zo gestalte te geven aan Gods droom met de wereld. Hij sprak de hoop uit dat we op die wijze mensen van vrede en echte Paasmensen zullen zijn. God nodigt ons uit om met Hem mee te doen. Na de eucharistieviering namen velen de mogelijkheid waar om de bisschop en elkaar informeel te spreken.

Anne Moeniralam van het kerkbestuur sprak van een geslaagd bezoek. “We hebben onze vragen kunnen stellen. De bisschop heeft de tijd genomen deze te beantwoorden en de structuren van de Kerk toe te lichten. Het geheel gebeurde in een ontspannen sfeer.”

(Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten