Bisdomleiding bedankt besturen dekenaten

15 juni 2012

Op donderdag 14 juni is met een vesperviering en aansluitend diner afscheid genomen van de dekenaatsbesturen. Per 1 juni vervangen twee vicariaten de drie dekenaten in het bisdom van Breda. Bisschop Liesen en vicaris-generaal Schoenmakers ontvingen in de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen te Ossendrecht de dekenaatsbesturen, de voormalige dekens en dekenaal coördinatoren en de secretaresses van de dekenaten.

In de vesperviering waarmee de avond begon, legden de nieuwe bisschoppelijk vicarissen, Paul Verbeek en Wiel Wiertz, hun eed van trouw af in verband met aanvaarding van hun nieuwe ambt.

Bij het einde van de maaltijd dankte de bisschop de dekenaatsbesturen. Hij meldde dat hij toen hij bisschop werd vernam dat de dekenaten werden afgebouwd en de vicariaten werden opgebouwd. Hij ervoer bij bisdombestuur, bisdomraad en de dekenale leiding groot vertrouwen in deze ontwikkeling, gebaseerd op het vertrouwen dat dekenaatsbesturen en dekenale medewerkers uitstraalden. De bisschop dankte de dekenaatsbesturen voor dit gegeven vertrouwen en voor hun inzet. Bijzondere erkentelijkheid sprak de bisschop uit aan diaken Peter Hoefnagels, die dekenaal coördinator was van dekenaat Het Markiezaat en aan mevr. M. de Ruiter-van Hattum, die veertien jaar de secretaresse was van hetzelfde dekenaat.

De bisschop sprak hoop en vertrouwen uit in de samenwerking met de twee bisschoppelijk vicarissen, en de stafmedewerkers vicariaten, Annemiek Waij, Geerten Kok en Egbert Bornhijm, en in de secretaressen van de vicariaten Middelburg en Breda. Ook econoom Gerard de Rooij en adjunct-econoom Marianne Aarts namen deel aan de vesperviering en het diner. Beiden waren intensief betrokken bij de afbouw van de dekenale structuur en de opbouw van de vicariaatsstructuur.

(Foto: J. Klok)
 

 

Andere berichten