Bisdom van Breda sluit Jaar van het Geloof af!

26 november 2013

Met een middag van muziek en samenzang sloot het bisdom van Breda op zondag 24 november het Jaar van het Geloof af. De presentatie van de CD ‘Kom, heilige Geest’ en de uitreiking van de pauselijke ridderorde van Sint Silvester aan Harrie Muskens vormden de hoogtepunten van een sfeervolle middag in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Collecte voor de Filippijnen
De middag kon niet beginnen zonder een moment van solidariteit met de slachtoffers van de orkaan in de Filippijnen. In aansluiting op het initiatief van paus Franciscus om bij de sluiting van het Jaar van het Geloof te collecteren voor hen te collecteren, zamelden de Bredase gelovigen op deze middag bijna 500 euro in om de ernstigste nood te lenigen.

Inleiding over de betekenis van het zingen
Bruno Wilderbeeck osco, monnik, van de abdij Maria Toevlucht te Zundert, gaf de aftrap vanhet inhoudelijke programma met een bezinnende lezing over de betekenis van het zingen. Het is onze ervaring dat God niet onder woorden te brengen is. Om toch uiting te geven aan onze blijdschap, zingt ons hart in woordeloze vreugde. Het zingen heeft diepe wortels in ons menselijk bestaan. De mens stoot op een leemte in zijn leven. Daar ontdekt hij een diepe werkelijkheid. Om daaraan uiting te geven zingt hij. Muziek verbroedert. Maar, zo waarschuwde broeder Bruno, muziek en zang kunnen ook in dienst staan van kwaadaardige ideologieën. Zingen vraagt om onderscheiding. Voor de gelovige komt het er daarom steeds weer op aan te luisteren naar de verhalen van de Schrift die spreken over bevrijding en uittocht uit onderdrukking en kleinering.

(Foto’s: R. Mangold)

Samenzang
Dat zingen verbindt, bleek uit de samenzang tijdens de middag. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans, de Begijnhofschola onder leiding van zr. Marie-Louise Egbers en de schola van het Antoniushuis zongen samen met de aanwezigen liederen van de CD ‘Kom, heilige Geest’

De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
“We brengen deze CD uit om de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en het Antoniushuis, de plaats waar mannen zich voorbereiden op het priesterschap, meer bekend te maken. De opbrengsten zullen aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk ten goede komen,” aldus Ben Hartmann, secretaris-generaal van het bisdom.

De heilige Geest en roeping
Voor zover bekend is het de eerste keer dat er in Nederland een CD wordt uitgebracht die expliciet is gewijd aan de heilige Geest. “Dit thema past bij het jaar van het Geloof,” vervolgde Hartmann. “De heilige Geest staat aan de wieg van elke roeping. Hij leidt ons verder in de navolging van Jezus Christus en is de bron van ons geloof. Daarom sluiten we in ons bisdom met deze CD het Jaar van het Geloof af.” Ben Hartmann prees Jan Schuurmans, de diocesane functionaris voor kerkmuziek, voor zijn grote deskundigheid en de wijze waarop hij in kort tijdsbestek de CD gerealiseerd heeft. Jan Schuurmans overhandigde het eerste exemplaar aan bisschop Liesen en het tweede aan Harrie Muskens vanwege zijn grote verdiensten voor de kerkmuziek.

Gebedsestafette roepingen
De bijeenkomst sloot af met de vespers van de roepingenkring. Deze vespers markeerden het begin van de gebedsestafette voor roepingen. Deze vindt plaats in het kader van het dertigjarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. De rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, tevens rector van het Antoniushuis, Norbert Schnell, lichtte het belang van dit initiatief toe. “We bidden bisdombreed voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. In het besef dat iedereen een roeping heeft, want ook het huwelijk en de beroepsarbeid vormen een roeping, bidden we voor mensen die als priester, diaken of religieus hun leven toewijden aan Jezus Christus en zijn Kerk.”

De gebedsestafette trekt tot en met 11 mei 2014 (Roepingenzondag) door het bisdom. Parochies werden gevraagd zich aan te melden om gedurende het weekend of ook doordeweek te bidden voor roepingen en een activiteit rond het gewijde ambt te organiseren. Het schema van de estafette wordt op de website van het bisdom geplaatst.

Roepingenkaars
De leden van de gebedskring ontvingen een gebedskaart en een roepingenkaars. Als teken van het begin van de roepingenestafette ontstak diaken Vincent de Haas deze roepingenkaars aan de brandende paaskaars.

 

 

Andere berichten