Bisdom van Breda krijgt nieuwe Priesterraad en een Lekenraad

25 januari 2013

Het bisdom van Breda zal een Lekenraad krijgen en per 1 februari wordt een nieuwe Priesterraad ingesteld. Dit heeft bisschop Liesen deze week per brief bekendgemaakt.

Beide raden zijn verbonden aan de bisschop en worden ontbonden wanneer de bisschopszetel vacant wordt. De Lekenraad is geen verplicht orgaan, maar een keuze van de bisschop. De Priesterraad is voorgeschreven.

Instellen Lekenraad
Bisschop Liesen: “De Lekenraad willen we inrichten om te horen wat er leeft in het bisdom. Hiervoor willen we concreet in gesprek gaan met gelovigen die zich op velerlei plekken inzetten voor Kerk en samenleving. In het dagelijkse leven heeft de term ‘leek’ een betekenis gekregen van niet-opgeleid of niet-deskundige persoon. Kerkelijk gezien heeft ‘leek’ de positieve betekenis van ‘toebehorend aan het volk’ (‘laos’). Een leek is iemand die deel uitmaakt van het volk van God.”

De bisschop verwijst naar het Jaar van Geloof dat wordt gevierd vanwege vijftig jaar Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het Concilie spreekt in verschillende documenten over de roeping van de leek tot het apostolaat en wijdt ook een apart decreet aan de roeping van de lekengelovigen.

Bisschop Liesen: “De Kerk is een lichaam, zeggen de concilievaders, waarin geen enkel lid passief is, maar ieder deelheeft aan het functioneren en het leven van het lichaam (Ef 4, 16). De lekengelovigen hebben hun aandeel in de missie van het volk van God, zowel in de Kerk als in de wereld (Apostolicam Actuositatem, nr. 2). Latere documenten hebben dit keer op keer bevestigd. Alle gedoopten zijn geroepen om op eigen wijze actief en medeverantwoordelijk te zijn (zie bijvoorbeeld Christifidelis laici, 1988).”

“In overleg met de vicarissen en de stafmedewerkers vicariaten zullen personen worden gevraagd deel te nemen aan de Lekenraad, die periodiek bijeen zal komen. Ook enkele pastoraal werk(st)ers worden gevraagd lid te worden van de Lekenraad als theologisch geschoolde personen die conform hun deskundigheid en roeping specifieke taken vervullen in onze parochies,” aldus de bisschop.

Priesterraad
Per 1 februari zal een nieuwe Priesterraad worden ingericht. De Priesterraad is vanuit de aard van de zaak een gremium dat de bisschop in een aantal in het kerkelijk wetboek omschreven gevallen dient te horen, bijvoorbeeld als onderdeel van de besluitvorming inzake een kerksluiting (Can. 1222 § 2). Met het oog op dit doel en deze taak wordt de Priesterraad vormgegeven. De Priesterraad wordt samengesteld uit twaalf leden, die deels worden gekozen door de priesters uit hun midden, en deels benoemd door de bisschop. Middels deze samenstelling is een goed overleg voorzien ten behoeve van het gesprek over belangrijke zaken die het bisdom aangaan.

“Daarmee verandert de samenstelling van de Priesterraad. Voorheen waren hiervan ook niet-priesters lid als toehoorder en gesprekspartner. In de nieuwe opzet met een breder forum voor leken en gelet op de canonieke taakstelling van de Priesterraad ligt dit niet meer in de rede,” aldus de bisschop.

Overige overleggen
De oprichting van een Lekenraad en de inrichting van de Priesterraad hebben tot gevolg dat de DPR (Diocesane Pastorale Raad) niet wordt voortgezet. De Diakenkring blijft zoals deze was, een regelmatig plaatsvindend bezinnings- en ontmoetingsmoment van diakens van het bisdom van Breda, waaraan de bisschop geregeld deelneemt.

In de brief maakt de bisschop ook bekend dat het kathedraal Kapittel op 17 december 2012 vicaris drs. W.M.F. Wiertz tot proost koos.

Bisschop Liesen: “Het gesprek ondertussen over zaken die het bisdom in algemene zin en bisdombreed aangaan vindt op velerlei plekken plaats. Gestructureerd, zoals in bovengenoemde overlegorganen en in de bisdomstaf, en daarnaast onder meer in de gesprekken van pastoors/teamleiders per vicariaat. En ook ‘ongestructureerd’ op de vele momenten dat we elkaar ontmoeten, zoals de nieuwjaarsontmoetingen die we recent weer mochten houden, rond cursusbijeenkomsten, feestelijkheden in parochies et cetera. Van harte hoop ik dat de aanpassingen in de overlegstructuren vrucht zullen dragen ten dienste van heel de gemeenschap van gelovigen in ons bisdom.”

Voor de volledige brief, klik hier.

 

Andere berichten