Bijeenkomst voor acolieten (Week van de sacramenten)

3 oktober 2011

Op zondag 2 oktober, de laatste dag in de Week van de sacramenten, kwamen in de H. Antoniuskathedraal acolieten bij elkaar voor de viering van de eucharistie en een inhoudelijk gesprek en ontmoeting.

De benaming ‘acoliet’ wordt wel gebruikt voor de ‘misdienaar 18+’. De letterlijke betekenis het woord is: hij die volgt. De officiële omschrijving van de acoliet is: liturgisch bedienaar die de priester en diaken bijstaat in de liturgie.

Na de gezamenlijk bijgewoonde eucharistieviering, waarin de vier acolieten actief waren van de kathedraal, opende bisschop Van den Hende met een korte inleiding. De bisschop ging in op de taak van de acoliet in de liturgie.

Het statuut van het Romeins missaal omschrijft de belangrijkste taak van een acoliet: “De acoliet wordt aangesteld voor de dienst aan het altaar en tot hulp van de priester en de diaken. Zijn voornaamste taak is het om het altaar en de heilige vaten in gereedheid te brengen en zo nodig de commnunie, waarvan hij de buitengewone bedienaar is, aan de gelovigen uit te reiken” (statuut art. 98).

In de praktijk combineren acolieten hun taak vaak met een taak van koster en soms ook met een taak van lector of lectrice.

Voor 1972 was het acolitaat een zogeheten ‘kleine wijding’ in het traject op weg naar de priesterwijding. In1972 heeft paus Paulus VI verklaard niet meer van ‘kleine wijding’ maar van ‘aanstelling’ te spreken. Mannen die zich voorbereiden op de priesterwijding of de diakenwijding worden ‘aangesteld’ als acoliet. Daarnaast zijn er in de praktijk in de parochies leken die worden aangewezen acoliet.

Na de inleiding door de bisschop gingen diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom, en diaken René de Weerd van de kathedraal in gesprek met de deelnemers over de onderdelen van de viering, de handelingen, gedragingen et cetera.

Week van de sacramenten
Van 26 september tot 2 oktober 2011 vindt deze ‘Week van de sacramenten’ plaats. Met een serie kleinschalige activiteiten vraagt het bisdom aandacht voor de betekenis van de sacramenten. Het bisdom organiseert deze week -met op elke dag een activiteit- om het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen, en omdat vele mensen juist rond de sacramenten in contact komen met de Kerk en het evangelie. Parochies sluiten met eigen activiteiten aan.
Voor meer informatie, klik hier

 

Andere berichten