Bijeenkomst met de PCI-besturen

20 juni 2015

Op donderdag 18 juni vond in de H. Michaelkerk in Breda de bijeenkomst plaats van de bisdomleiding en de PCI-besturen. De bijeenkomst eerder in de week in vicariaat Middelburg ging niet door. Omdat er te weinig aanmeldingen waren voor een aparte bijeenkomst, werd deze gecombineerd met de bijeenkomst in het vicariaat Breda.

Bisschop Liesen opende de avond met gebed. Daarna sprak diaken Wim Tobé, diocesaan medewerker voor de PCI’s, een woord van welkom. “Berichten in de media wijzen erop dat de kloof tussen arm en rijk menselijk gestuurd wordt,” gaf hij aan. “En hoewel we misschien geen grote wonderen kunnen verrichten, hebben we er zelf part en deel aan hoe het in deze wereld kan vergaan. Diaconie is helpen vanui geloof, de liefde van Christus, in dienst van soms de vreemde ander. Diaconie is meedoen met Christus die ons in de voetwassing een voorbeeld heeft gegeven.” Wim Tobé verwees naar de drie kernmomenten van zien, bewogen worden, in beweging komen. “Dat wil zeggen attent zijn op anderen, je in je hart laten raken en handelen naar bevinden. Dat herkennen we in onze werkzaamheden als PCI’s.”

Daarna presenteerde econoom Gerard de Rooij een financieel overzicht van de afdrachten van de PCI’s en de opbrengst van de collecte van de zondag met speciale aandacht voor diaconie, die jaarlijks plaatsvindt. Het betrof een korte weergave van de cijfers, naar aanleiding waarvan vragen werden gesteld en een gesprek plaatsvond over de financiering en verantwoording van projecten. Deze zaken zijn ook het gespreksonderwerp van het bisdom en de Diocesane Caritas Instelling (DCI), waarin de PCI’s zijn vertegenwoordigd.

Daarna volgde een gesprek met de bisschop over de inzet van de gelden en de diaconale projecten van het bisdom. Na de pauze gaf Jos de Kreek, medewerker voor projecten van het bisdom van Breda, een presentatie over projectmatig werken. Hij schetste de voordelen daarvan voor parochies en PCI’s. “Een project helpt je om efficiënter en effectiever te werken,” gaf hij aan. Parochies kunnen bij hem terecht voor ondersteuning bij het formuleren van een project. Ook is er een cursus projectmatig werken die hij kan verzorgen. Vanuit het bisdom en eerdere projecten in parochies is er inmiddels ruime ervaring opgedaan met het opstellen van projectplannen.

Jos de Kreek: “Projecten zijn een fantastisch middel om de band tussen parochiekernen te versterken. Start bijvoorbeeld samen een project in estafettevorm, denk aan de vastenestafette. Of kies een thema per parochiekern en geef daar een eigen invulling aan. Of pak allemaal een stukje op en breng dat samen, zoals een ontwikkelingsproject waarbij de één de waterput voor zijn rekening neemt en de ander weer iets anders.”

In het laatste deel van de avond lichtte diaconaal projectmedewerker Marc de Koning zo’n project toe. Het project ‘De zeven werken van barmhartigheid’ is inmiddels al meer dan tien keer succesvol uitgevoerd in parochies in het bisdom. Dat gebeurde onder meer in Dongen, waar zeven themavieringen werden gehouden en ook specifieke caritascollectes. Daarbij werd verder samengewerkt met scholen en maatschappelijke organisaties, terwijl via communicatie in het parochieblad of de lokale krant een breder publiek werd bereikt. Marc de Koning beval dit of vergelijkbare projecten PCI’s en parochies van harte aan. Speciaal het het heilig Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus voor 2016 heeft uitgeroepen biedt hiervoor goede kansen, gaf hij aan.

Diaken Wim Tobé wees de aanwezige bestuursleden nog op de cursus voor oude en nieuwe bestuursleden van de PCI’s, die komend najaar weer wordt aangeboden (eind september – begin december 2015). Ook bracht hij het cursusaanbod van het Sint Franciscuscentrum onder de aandacht voor geloofsvorming en geloofsverdieping. Dit werd opgenomen met het laatste Bisdommagazine en wordt los verspreid naar de parochies.

 

Andere berichten