Bijeenkomst in het bisschopshuis over catechese en de Catechismus van de Katholieke Kerk (Jaar van het Geloof)

15 mei 2013

Het bisdom Breda nodigde in het kader van het Jaar van het Geloof op 13 mei dr. Stijn van den Bossche uit om voor de pastorale beroepskrachten te spreken over de Catechismus van de Katholieke Kerk. Hij hield een inleiding over de Catechismus als instrument van verkondiging in een geseculariseerde context. De bijeenkomst vond plaats in het bisschopshuis.

Gepubliceerd in 1992
In 1992 publiceerde Johannes Paulus II de Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit twintigjarig jubileum vormde, naast het vijftigjarig jubileum van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), een van de aanleidingen voor de viering van het Jaar van het Geloof.

Systematische uiteenzetting van het katholieke geloof
Stijn van den Bossche is algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese van de Vlaamse bisschoppen. Hij ging in op het genre van de Catechismus. In het kader van de katholieke hervorming meende het concilie van Trente (1545-1563) er goed aan te doen een catechismus te publiceren. De Catechismus Romanus verscheen in 1566. Deze catechismus was een systematische uiteenzetting van het katholieke geloof en functioneerde als referentietekst voor diocesane of landelijke catechimsussen.

Vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie
In 1992 publiceerde paus Johannes Paulus II de Catechismus van de Katholieke Kerk, vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie. Van den Bossche citeerde paus Paulus VI die eens zei dat de documenten van Vaticanum II zelf als catechismus beschouwd moesten worden. Hij hield een pleidooi om zowel de documenten van het Concilie als de Catechismus te lezen en te overwegen.

Betrouwbare referentietekst
Van den Bossche stond stil bij de status van de Catechismus. Deze is meer dan een blauwdruk van katholiek geleven. Hij is een betrouwbare referentietekst ten behoeve van het onderricht in de katholieke leer en bestemd voor personen die in de Kerk verantwoordelijk zijn voor catechese.

Kennismaken met het leven van de Kerk
De Catechismus is een instrument voor de verkondiging, dat moet worden toegepast. In een geseculariseerde context betekent dit dat mensen rond initiatiecatechese vooral ook kennis moeten maken met het leven van de Kerk, in levende parochiegemeenschappen. Van den Bossche pleitte voor een goed evenwicht tussen aandacht voor de inhoud van het geloof en aandacht voor geloof als levende relatie met Christus.

De Catechismus is ook een aanbod aan gelovigen die graag meer willen weten over het geloof van de Kerk. De Catechismus zet nauwkeurig en samenhangend de inhoud van het geloof uiteen. Ten slotte is hij een aanbod aan iedere mens die rekenschap vraagt van de hoop die in ons leeft en wil weten wat de Katholieke Kerk gelooft.

Download de tekst die Van den Bossche behandelde (download op de website van het bsdom Rotterdam, waar Van den Bossche eenzelfde inleiding hield vanwege het Jaar van het Geloof op 17 januari van dit jaar).

 

Andere berichten