Bidden in de kracht van de Psalmen (Jaar van het Gebed)

11 maart 2015

De broeders van Sainte Marie in Huijbergen bieden dit jaar voor de tweede maal een bezinningsprogramma aan gedurende de Veertigdagentijd. Het centrale thema luidt: Met compassie op weg naar Pasen.

Op vier zondagen is er de mogelijkheid om elkaar rond een thema te ontmoeten. De dag kent een vaste opbouw. Men begint met de eucharistieviering in de broederkapel. Daarna volgt de inleiding op het thema. Men eet gezamenlijk. In de middag is er gelegenheid tot verwerking en overweegt men het lijden van de Heer. Een vesperviering sluit de dag af.

Op 8 maart 2015 sloot het programma aan bij het diocesane Jaar van het Gebed. Diaken Vincent de Haas verzorgde een inleiding over de kracht van de Psalmen. “Er waren ongeveer 12 mensen,” vertelt hij. “Het kennisniveau van de groep was heel verschillend. Er waren deelnemers die dagelijks de Psalmen bidden, terwijl er ook waren die nauwelijks iets over de Psalmen wisten. Ik ben ingegaan op de vraag hoe het bidden van de Psalmen kan bijdragen aan ons geloofsleven en waar de kracht van Psalmen in zit.”

De Psalmen gaan over heel ons leven
“De Psalmen gaan over heel ons leven,” aldus diaken De Haas. “Je kunt deze altijd bidden, of je blij bent of diep in de put zit.” Hij illustreert dit aan de hand van een paar voorbeelden. “We kennen allemaal Psalm 23 (De Heer is mijn herder). Deze Psalm geeft de mens een veilig gevoel. De bidder ervaart dat God hem nabij is. Daarentegen is er ook Psalm 88. In deze Psalm vraagt de psalmist zich af waar God is. Heel de problematiek van de godverlatenheid komt hier aan de orde. De Kerk bidt deze Psalm in de dagsluiting van vrijdag. Hij brengt je aan de voet van het kruis. Deze Psalm leert ons hoe je om kunt gaan met lijden en dood.”

“We gaan er te gemakkelijk aan voorbij dat de Psalmen getekend zijn door de ervaring van de Babylonische ballingschap die het joodse volk in de zesde eeuw voor Christus moest meemaken. De Joden waren toen alles kwijt en moesten in een geheel nieuwe situatie opnieuw leren geloven.” Diaken De Haas merkt ook op dat het boek van de Psalmen het meest geciteerde bijbelboek is in het Nieuwe Testament. “Door het bidden van de Psalmen kunnen we ook Jezus Christus beter begrijpen.”

“Het blijft de grote uitdaging van de Psalmen om steeds de lof van God te zingen. Een mens kan dat niet altijd. Daarover ging ook het gesprek. Het blijft een uitdaging om om te gaan met de spanning tussen enerzijds de ervaring van Gods nabijheid en anderzijds de Godverlatenheid. De Psalmen wijzen de mens hierin een weg,” aldus diaken De Haas.

In het middagdeel gingen de deelnemers in kleine groepen uiteen. Ze kregen elk één Psalm met enkele richtvragen. Zo moesten ze de vraag beantwoorden waar de Psalm over ging, kregen ze de opdracht één woord aan te strepen dat hen bijzonder trof en moesten ze zelf een gebed bij de Psalm schrijven. “Hier kwamen bijzonder mooie gebeden uit,” vertelt diaken De Haas. Broeder Bram Hommel leidde een meditatie over de zeven kruiswoorden van Jezus. De priester Alex Schuerman was de hoofdcelebrant in de afsluitende vespers.

  • Voor verdere informatie over het programma klik hier
     

 

Andere berichten