Benoemingen voor vijf pastorale teams

27 januari 2016

In het afgelopen weekend is in zes samenwerkingsverbanden van het bisdom Breda melding gedaan van wijzigingen in de pastorale teams. “De bisschop van Breda heeft de verantwoordelijkheid om in het gehele bisdom goede pastorale zorg te realiseren. Daartoe doet hij van tijd tot tijd een beroep op de pastorale beroepskrachten in ons bisdom,” vertelt Annemiek Waij, benoemingenfunctionaris parochiepastoraat.

“Er zijn vijf pastorale teams in het bisdom die dringend versterking behoeven vanwege pensionering en vertrek. Waar mogelijk proberen we daarnaast ook nieuwe pastorale beroepskrachten een eerste benoeming te geven in het parochiepastoraat.”

Dit heeft ertoe geleid dat de bisschop vier pastorale beroepskrachten gevraagd heeft een nieuwe benoeming te aanvaarden. “Daar hebben ze allen instemmend op geantwoord. Eén beroepskracht heeft zelf gevraagd om een nieuwe opdracht, een ander krijgt uitbreiding van uren. Tenslotte kunnen we ook melden dat twee mensen binnenkort hun eerste benoeming gaan krijgen in het parochiepastoraat.”

Het betreft de volgende teams en parochies:

  1. Pastoraal team parochie Heilige Geest in Rijen en de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart
  2. Parochies van de regio Rucphen en de regio Zundert
  3. Pastoraal team parochie van de Heilige Familie (Breda, Bavel en Ulvenhout)
  4. Vijf Heiligen Parochie, Made
  5. Sint Elisabethparochie, Raamsdonksveer

1. Pastoraal team parochie Heilige Geest in Rijen en de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart
Bisschop Liesen heeft de drie pastoraal werkers van het pastoraal team, Peter Derks, Gerard Oostveen en Rob van Sambeek gevraagd een nieuwe benoeming te aanvaarden. Ofschoon zij het moeilijk vinden afscheid te nemen van de parochies zijn ze ingegaan op het verzoek van de bisschop. Daar is hij hen dankbaar voor. Ze zullen tussen 1 maart en 11 april 2016 vertrekken.

Afgelopen januari heeft pastor Joost de Bont een benoeming gekregen als parochievicaris voor de beide parochies. De bisschop benoemt daarnaast nog Rob van Uden als diaken en Edith Hertog als pastoraal werkster. Rob van Uden wordt benoemd per 1 maart 2016. Hij zal naast zijn inzet voor het pastoraat en de diaconie ook de teamleider worden. Rob van Uden zal met zijn vrouw gaan wonen op de eerste verdieping van het parochiecentrum in Rijen. Ook Edith Hertog wordt op 1 maart 2016 benoemd. Zij heeft als econome gewerkt bij Greenpeace Nederland. In september 2014 rondde zij haar theologiestudie af. In de afgelopen jaren heeft ze in haar stage en als vrijwilligster pastorale ervaring opgedaan. Ze zal samen met de andere leden van het team de pastorale zorg voor beide parochies behartigen. Edith Hertog is 52 jaar en woont in Breda.

Het pastoraal team blijft onder leiding staan van mgr. Harry Lommers, parochieadministrator van de beide parochies. Ook blijft Els Dikmans als teamassistente het pastoraal team ondersteunen.

2. Parochies van de regio Rucphen en de regio Zundert
Diaken Jan Foesenek is vanaf 1 september 2008 werkzaam voor de IPV regio Rucphen, in het bijzonder voor de parochie van de H. Willibrordus te Sint Willebrord. Vanaf 2013 is zijn benoeming uitgebreid naar de parochies van de regio Zundert. Vanaf 2012 is hij teamleider van het pastoraal team. Bij aanvang van zijn benoeming in 2008 heeft diaken Foesenek de toenmalige bisschop Van den Hende gevraagd voor zijn pensioengerechtigde leeftijd nog in een andere parochie een benoeming te mogen krijgen. Dit verzoek heeft diaken Foesenek het afgelopen najaar herhaald. Bisschop Liesen is hierop ingegaan. Dit betekent dat hij per 1 maart 2016 een nieuwe benoeming krijgt in het pastoraal team van de parochie van de Heilige Familie te Breda.

Per 1 maart 2016 benoemt bisschop Liesen pastoraal werker Rob van Sambeek als lid van het pastoraal team van de regio Rucphen en de regio Zundert. Op vrijdagavond 4 maart om 19.00.u. wordt hij door vicaris Paul Verbeek gepresenteerd tijdens een feestelijke eucharistieviering in de H. Trudokerk te Zundert.

Pastoraal werker Gerard Damen heeft te kennen gegeven in plaats van voor 50% graag voor 100% te willen werken in het parochiepastoraat. Met het vertrek van diaken Foesenek wordt dit gehonoreerd. Hij wordt de eerstaanspreekbare pastorale beroepskracht van de parochie H. Willibrordus te Sint Willebrord naast zijn al bestaande eerstaanspreekbaarheid in de parochie H. Martinus te Rucphen.

3. Pastoraal team parochie van de Heilige Familie (Breda, Bavel en Ulvenhout)
Bisschop Liesen heeft diaken Rob van Uden gevraagd een nieuwe benoeming te aanvaarden als teamleider en lid van het pastoraal team van de parochies Heilige Geest in Rijen en de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart. Hij vertrekt per 1 maart 2016.

Pastoraal werkster Ria van Oorschot is eind 2015 met pensioen gegaan en ook pastoraal werkster Ineke Leemput is per 11 april 2016 pensioengerechtigd.

Bisschop Liesen heeft een drietal mensen gevraagd het pastoraal team te versterken.

Diaken Jan Foesenek wordt per 1 maart 2016 benoemd als lid van het pastoraal team. Een van zijn taken wordt de verdere kerkopbouw van de nieuwe parochie. Pastoraal werker Peter Derks wordt per 1 april 2016 benoemd. Hij krijgt o.a. de taak ‘pastoraat jonge gezinnen’ en de taak ‘contact met de scholen’.

Tenslotte is bisschop voornemens Martijn Kurstjens te benoemen als pastoraal werker voor de parochie van de Heilige Familie met als taakveld diaconie. De verwachting is dat de benoeming per 1 maart 2016 kan ingaan, nadat hij zijn theologiestudie heeft afgerond. Martijn Kurstjens zal voor 50% gaan werken. Hij is sinds 2014 voor 50% projectmedewerker van het bisdom Breda voor ‘De nieuwe diaconie’ in Groot Breda. Martijn Kurstjens is 27 jaar en woont in Den Bosch.

Het pastoraal team staat onder leiding van pastoor Lars Peetam. Samen met pastoraal werkster Marjan Luijben (50%) vormen zij het toekomstig pastoraal team van de parochie van de Heilige Familie. Teamassistente Renate Brouwers zal het pastoraal team blijven ondersteunen.

4. Vijf Heiligen Parochie, Made
Na het vertrek van pastoor Jos Demmers per 15 november 2015 is de eindverantwoordelijkheid voor de parochie overgenomen door waarnemend pastoor Vincent Schoenmakers. Pastor Jan Paes heeft zich als emeritus beschikbaar gesteld voor de weekendliturgie. Er werd nog gezocht naar een pastorale beroepskracht die met pastoraal werker Han Geppaart de dagelijkse pastorale zorg voor de parochie op zich zou kunnen nemen.

Bisschop Liesen zal met ingang van 11 april 2016 pastoraal werker Gerard Oostveen benoemen als pastoraal werker voor de Vijf Heiligen Parochie. Hij zal voor 0.7 fte beschikbaar zijn. Daarnaast zal hij ook werkzaam zijn voor het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie in Raamsdonksveer voor 0.3 fte. Een gedeelte van zijn tijd zal hij besteden aan het ontwikkelen van projecten voor beide parochies in het kader van het Jaar van Barmhartigheid en de gezinskerk.

5. Sint Elisabethparochie, Raamsdonksveer
Tevens kunnen we berichten dat bisschop Liesen op 15 mei 2016, het feest van Pinksteren, pastor John van der Laer zal installeren als pastoor van de Sint Elisabethparochie. Hij volgt waarnemend pastoor Vincent Schoenmakers op die de afgelopen jaren met grote inzet leiding gegeven heeft aan het bestuur en pastoraal team.

 

Andere berichten