Ben Hartmann wordt secretaris-generaal voor het bisdom van Breda

26 oktober 2012

Per december 2012 wordt drs. B.G. Hartmann (1967) secretaris-generaal van het bisdom van Breda. Het betreft een nieuwe voltijds functie in het bisdom van Breda.

Bisschop Liesen zal een secretaris-generaal benoemen in plaats van een vicaris-generaal, omdat het niet goed mogelijk is een priester te onttrekken aan het parochiepastoraat om de functie te vervullen als vicaris-generaal. Een secretaris-generaal kan een leek (niet-priester) zijn.

De secretaris-generaal heeft als taak de bisschop inhoudelijk en organisatorisch te ondersteunen. Hij zal het beleid mee voorbereiden en uitvoeren en adviseren ten aanzien van bestuurlijke vraagstukken. De pastorale dienstverlening valt rechtstreeks onder de secretaris-generaal en hij zal aanspreekpunt zijn voor de parochies namens de bisschop. De secretaris-generaal geeft leiding aan de organisatie in algemene zin met dien verstande dat econoom G. de Rooij eerste aanspreekpunt is voor financiële zaken van parochies (gebouwen, machtigingen, jaarrekeningen, begrotingen) en econoom M. Aarts eerste aanspreekpunt is voor het economaat (bisdomkantoor).

Bij afwezigheid van een vicaris-generaal bestaat een mogelijkheid om een priester als ‘pro-vicaris’ aan te wijzen. Dit is een vicaris die de bisschop kan vervangen in die gevallen dat de bisschop afwezig is (bijvoorbeeld vanwege een verblijf in het buitenland), en die nauw samenwerkt met een secretaris-generaal. De benoeming van een pro-vicaris wordt voorbereid.

Drs. B.G. (Ben) Hartmann studeerde filosofie en theologie aan het grootseminarie Rolduc en geschiedenis in Utrecht en Bonn. Hij vervulde de functie van directeur van het dienstencentrum van het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding in Hilversum. Daarna werd hij te Vogelenzang in het bisdom Haarlem-Amsterdam zowel staflid en docent van de priesteropleiding, alsook studieleider en docent van de diaken- en catechistenopleiding (sinds 2005 gevestigd op de Tiltenberg). Vanaf de oprichting van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Sint Bonifatius aldaar in 2008 was hij hiervan de vice-directeur en studieprefect. Momenteel bereidt hij een proefschrift voor in de liturgie.
 

Andere berichten