Beleidsnota bisdombreed besproken

9 maart 2007

Op maandag 5, woensdag 7 en donderdag 8 maart werd in de drie dekenaten van het bisdom Breda de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk besproken met de pastorale beroepskrachten. Bob van Geffen, diocesaan directeur, vertelt dat de bijeenkomsten plaatsvonden in een constructieve sfeer: “Er was een grote opkomst en een grote betrokkenheid.” Er kon gereageerd worden op de beleidsnota en er werden aanvullende vragen gesteld.

Ondersteuning
Van Geffen: “Sommige vragen waren heel concreet. Zoals de vraag of vanuit het bisdom ook modellen kunnen worden aangeleverd om parochies te ondersteunen bij hun missie.” De terugname van het aantal mensen dat beroepsmatig werkzaam is in het bisdom neemt af. “De aanleiding tot het maken van de beleidsnota was de voorspelling van het onderzoeksbureau Kaski drie jaar geleden dat het aantal pastorale beroepskrachten in tien jaar zou halveren,” legt Van Geffen uit. “Dat betekent dat het werk steeds beter georganiseerd moet worden. Dat stelt de vraag aan het bisdom op welke manier we hierin ondersteunend kunnen zijn.”

Profielen
Van Geffen: “Minder mensen die samenwerken in grotere teams vraagt om een verscherpte professionele collegialiteit.” Dat houdt ook in een preciezere taakverdeling tussen de pastorale beroepskrachten in de teams onderling. Van Geffen: “Het werk moet goed verdeeld worden. Dat betekent dat we vanuit de beleidsnota werken aan een preciezere profilering van de verschillende ambten en functies van de priester, diaken en pastorale werkster en pastorale werker.” Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers: “Binnen de teams verdienen de verschillende ambten en functies het om een eigen profiel te hebben.”

Ontmoeting met God
In zijn inleiding op de drie avonden stelde Schoenmakers, zoals ook op 20 januari bij de presentatie van de beleidsnota: “De inhoud gaat voorop. Organisatie is een middel om een doel te bereiken.” Die inhoud is in de nota aangegeven in één woord: sacramentaliteit. Schoenmakers: “Sacramentaliteit is bemiddeling. Het gaat om de ontmoeting van mensen met God. Het pastoraat is de bemiddeling tussen God die ons tegemoet treedt en wij die Hem zoeken.” Dat betekent verkondiging van het geloof en het present stellen van Christus in deze wereld.

Andere berichten