Annemiek Waij benoemingenfunctionaris voor het parochiepastoraat. Bob van Geffen bisschoppelijk gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat.

21 december 2009

Mevrouw drs. A.M.A. Waij is door bisschop Van den Hende met ingang van 1 januari 2010 benoemd tot benoemingenfunctionaris voor het parochiepastoraat. Zij is als zodanig vanuit het bisdom het aanspreekpunt voor alle zaken van ‘pastoraal personeel’ in parochies.

Specifiek gaat het in deze functie om de voortgang van alle benoemingen ten behoeve van het parochiepastoraat, pastorale beroepskrachten, maar evenzeer ondersteunende functies. Het benoemingenprotocol 2009 is daarvoor richtinggevend.

Annemiek Waij zal deze taak halftijds verrichten naast haar functie van dekenaal coördinator in het dekenaat De Baronie. Met deken drs. W. Wiertz en het dekenaal bestuur is over nadere taakverdeling in het dekenaat gesproken.

Annemiek Waij volgt in deze taak drs. Th. J.W.M. van Geffen op. De bisschop heeft aan Bob van Geffen een studieopdracht verleend. Daardoor zal deze nog voor 0,6 fte op het bisdom werkzaam zijn.

Bob van Geffen is met ingang van 1 januari 2010 door de bisschop benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat. In die functie zal hij contacten onderhouden van het bisdom met de besturen en pastorale beroepskrachten in de categoriale zorg. In dat kader zal hij ook het personeelsbeleid en de personeelszorg in het categoriaal pastoraat behartigen.

De econoom van het bisdom, de heer G.R.M.de Rooij, krijgt de dagelijkse leiding over alle medewerkers van de diensten in het bisdomkantoor wat betreft de arbeidsrechtelijke aangelegenheden en de faciliteiten. Ook deze taak werd voorheen door Bob van Geffen vervuld.

Het bisdom zal pastorale beroepskrachten en parochiebesturen per brief informeren.

Andere berichten