Afscheid van mgr. Muskens (avondgebed in de kathedraal)

22 april 2013

Aan de vooravond van de uitvaart van mgr. Muskens konden gelovigen persoonlijk afscheid van hem nemen in de H. Antoniuskathedraal, waar mgr. Muskens lag opgebaard. Daarna werd het kerkelijk avondgebed gebeden rond de inmiddels gesloten kist. Een korte impressie.

Een stille plek in de Bredase binnenstad op maandag 22 april. Bisschop Muskens is opgebaard voor in de kerk, bij het priesterkoor van de kathedraal. Achter hem staan twee vertegenwoordigers van het Gilde van het Sacrament van de Niervaart dat tijdens zijn episcopaat in 2003 heropgericht werd en waarvan bisschop Muskens beschermheer was. Bij de baar is een beeldje van de Wonderbare Moeder van Elshout geplaatst.

(Foto’s: R. Mangold)

‘Laat uw leven een weerspiegeling zijn van uw doopsel’
Van 16.00 uur tot 18.00 uur schuifelen veel gelovigen naar binnen om de overleden bisschop een laatste groet te brengen. Met palmtakjes en wijwater zegenen ze zijn lichaam als herinnering aan het Doopsel. Het geloof van ons doopsel was het thema van het bisdomjubileum in 2003, toen het bisdom van Breda 150 jaar bestond, en dat van de bedevaart naar Rome in 2002. Bij die bedevaart besprenkelde bisschop Muskens, staande in het baptisterium van de Sint Jan van Lateranen de gelovigen met water en zei tot hen: “Laat uw leven een weerspiegeling zijn van uw doopsel.”

Avondgebed
Om 18.30 uur begint het kerkelijk avondgebed voor de overledenen. Bisschop Liesen is de hoofdcelebrant. In de korte homilie leest hij een passage voor uit ‘Opmaat tot eeuwigheid’, het laatste boek dat bisschop Muskens in 2007 samen met Arjan Broers schreef. “Christus is alles voor me, het Centrum van mijn leven, van doop tot dood. Hij is de verpersoonlijking van God, degene die heeft laten zien hoe je in intieme verbondenheid met God kunt leven, hoe je die grote en onbegrijpelijke God toch letterlijk kunt belichamen. Of zoals het in het Johannesevangelie staat: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’. Als je samen Lichaam van Christus wordt, dan ervaar je dat je op een fundamenteel niveau bij elkaar hoort en elkaar draagt.”

Bisschop Liesen beklemtoonde dat wij met bisschop Muskens, broeder Martinus, verbonden blijven en hem in ons gebed aanbevelen in de liefde van Jezus.

Gebed tot de Geest
Bij het uitgaan van de viering ontvingen de mensen een bidprentje met daarop het volgende door bisschop Muskens geschreven gebed:

“Jezus, laat de Geest,
die over de wateren zweefde,
die de profeten vervulde,
die Maria overschaduwde,
die Elisabeth en Simeon vervulde,
door wie Gij bij Uw doopsel
in de Jordaan geopenbaard werd,
die Gij op het kruis aan de mensheid
geschonken hebt,
die Gij na uw verrijzenis over de apostelen
hebt uitgestort,
laat die Geest bevestigen en voltooien
wat Gij in ons begonnen zijt".

Andere berichten