Aandacht voor gebed en bekering bij ‘24 uur voor de Heer’

10 maart 2015

Aandacht voor gebed en het sacrament van boete en verzoening. Dat is het doel van de actie ‘24 uur voor de Heer’ met als thema ‘God is rijk aan barmhartigheid’ (Ef. 2, 4). Deze actie wordt op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart wereldwijd gehouden. Kerken wordt gevraagd hun deuren open te zetten, zodat mensen binnen kunnen komen voor aanbidding en desgewenst kunnen biechten.

Het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ is een initiatief van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie. Het is de tweede keer dat de Raad dit initiatief neemt. De Nederlandse Bisschoppenconferentie nodigt parochies en gelovigen uit om waar mogelijk mee te doen.

In het bisdom van Breda werd al eerder ervaring opgedaan met 24 uur gebed. Speciaal vanwege het Jaar van het Geloof en Sacramentsdag vormden op 30 mei 2013 verschillende parochies in het vicariaat Middelburg en het vicariaat Breda een gebedsketen. Zo werd er gedurende 24 uur in beide vicariaten het Allerheiligste aanbeden.

Rond de actie ‘24 uur voor de Heer’ nemen opnieuw de vicariaten het initiatief. Omdat de voorbereidingstijd korter is dan in het Jaar van het Geloof zal dit op aangepaste wijze gebeuren en op een latere datum. Gekozen is om met enkele parochieplekken een moment van gebed in te richten. Het thema waaronder dit zal gebeuren is ‘Eilanden van barmhartigheid in een zee van onverschilligheid’. Dit thema is ontleend aan de vastenboodschap van paus Franciscus.

E vic.breda@bisdombreda.nl
E vic.middelburg@bisdombreda.nl

Paus Franciscus over gebed en bekering
Paus Franciscus noemt het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ in zijn vastenboodschap. De paus schrijft daarin over de globalisering van de onverschilligheid en noemt onverschilligheid ten opzichte van onze naaste en jegens God “een echte bekoring”.

Paus Franciscus: “Overweldigd door nieuwsberichten en schokkende beelden van menselijk lijden, voelen wij vaak ons volstrekte onvermogen om te helpen. Wat kunnen we doen om niet gevangen te raken in deze spiraal van onrust en machteloosheid?” Het antwoord dat de paus geeft is drieledig: gebed, daden van liefde, bekering.

De actie ‘24 uur voor de Heer’ benadrukt de twee aspecten van gebed en bekering. Over het eerste zegt de paus dat we kunnen bidden in gemeenschap met de Kerk op aarde en in de hemel. “Laat ons de macht van zoveel stemmen verenigd in gebed niet onderschatten. Het initiatief van ‘24 uur voor de Heer’ dat -naar ik hoop- zal plaatsvinden op 13-14 maart in de gehele Kerk, ook op diocesaan niveau, is bedoeld om een teken te zijn van deze nood aan gebed.”

“Het lijden van anderen is een roep tot bekering,” schrijft de paus, “want hun nood herinnert mij aan de onzekerheid van mijn eigen leven en mijn afhankelijkheid van God en mijn broeders en zusters. Wanneer wij nederig Gods genade afsmeken en onze eigen beperktheden accepteren, kunnen we ons vertrouwen stellen in de oneindige mogelijkheden die de liefde van God ons aanreikt. Tevens zijn we in staat om tegenstand te bieden aan de duivelse bekoring om te denken dat we met eigen inspanningen onze wereld en onszelf kunnen redden.”

“De liefde van God breekt door de onverschilligheid heen,” schrijft de paus. “Broeders en zusters, hoe groot is mijn verlangen dat alle plaatsen waar de Kerk aanwezig is, in het bijzonder onze parochies en onze gemeenschappen, eilanden van barmhartigheid worden in een zee van onverschilligheid!”

 

Andere berichten