100ste bijeenkomst van de DPR

20 juni 2011

Op vrijdagavond 17 juni 2011 kwam in Bovendonk de Diocesane Pastorale Raad (DPR) in vergadering bijeen. De DPR is samengesteld uit alle geledingen van het bisdom: priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers en afgevaardigden afkomstig uit de drie dekenaten. Ook nemen twee protestantse medechristenen (PKN) deel als waarnemer. Zij komen samen rond de bisschop. Het was de 100e bijeenkomst in het kader van de Pastorale Raad sinds 1966.

Sinds 1966
De Pastorale Raad kwam in het bisdom van Breda voor het eerst bijeen op 23 november 1966. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) had gevraagd om waar mogelijk een pastorale raad op te richten met de bisschop als voorzitter (decreet over het ambt van de bisschoppen ‘Christus Dominus’ nr. 27). De Pastorale Raad was bedoeld om onder het gezag van de bisschop gezamenlijk te beraadslagen en praktische besluiten voor te stellen met betrekking tot pastorale activiteiten in een bisdom.

Einde zittingsperiode 2007-2011
De Pastorale Raad kwam 2 á 3 keer per jaar rond de bisschop bijeen. In 1972 is deze raad de Diocesane Pastorale Raad gaan heten. Sinds het aantreden van mgr. Van den Hende als bisschop (2007) is de DPR twaalf keer bijeengekomen. Nu mgr. Van den Hende vertrekt om bisschop van Rotterdam te zijn en hij de komende tijd apostolisch administrator is van Breda, houdt de DPR tijdelijk op te bestaan. Het is aan de nieuwe bisschop t.z.t. al dan niet een nieuwe DPR op te richten.

Opbouw van de Kerk
De DPR kwam nog één keer in de oude samenstelling bijeen om de zittingsperiode 2007-2011 met de vertrekkende bisschop af te sluiten. In de periode 2007-2011 sprak de DPR in een reeks vergaderingen over de opbouw van de Kerk. In dit kader sprak de DPR allereerst over geloof, het geloofsgesprek en geloofsvorming. Vanuit het perspectief van de kerkopbouw werd daarna gesproken over de sacramenten. De sacramenten zijn een uitdrukking van onze band met Christus en moeten steeds opnieuw onder de aandacht worden gebracht om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de pijlers onder ons geloof, constateerde de DPR. In weer andere vergaderingen sprak de DPR over de kerkgebouwen, kerkelijke statistieken, en over financiën, steeds vanuit het perspectief van de kerkopbouw.

Afsluiting
Bisschop Van den Hende keek met de leden van de DPR terug op de afgelopen zittingsperiode, gaf uitleg over de situatie en de voortgang van het bisdom nu de bisschopszetel de komende maanden vacant is, vierde met de leden van de DPR de eucharistie en samen werd ter afsluiting de maaltijd gebruikt in de refter van Bovendonk.

 

Andere berichten