Start Basiscursus Parochiebestuur

16 oktober 2023 om 19:15 uur

In het najaar van 2023 verzorgt het bisdom Breda opnieuw de basiscursus Parochiebestuur. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en een terugkomavond, die later wordt ingepland. Nieuwe parochiebestuurders en bestuurders die deze cursus nog niet eerder of lang geleden hebben gevolgd zijn van harte welkom. De cursus helpt (nieuwe) parochiebestuurders om zich te oriënteren op hun functie en taak en draagt eraan bij dat het bestuurswerk met meer inzicht, plezier en enthousiasme kan worden vervuld.

De leiding van de basiscursus ligt bij pastoraal werker Geerten Kok en diaken Egbert Bornhijm, leden van het diocesaan team Personeel en Organisatie. De avonden worden mede verzorgd door andere medewerkers van het bisdom (team missionair pastoraat, financiën, gebouwen, kanselarij). Zo maken bestuursleden kennis met functionarissen in het bisdom die men als bestuurslid vaker kan ontmoeten. Parochiebestuurders oefenen hun taak uit namens de bisschop. Daarom is er tijdens de laatste bijeenkomst gelegenheid tot ontmoeting met de bisschop.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus wordt er stilgestaan bij de opdracht van de parochie, bij de taken en de samenstelling van het parochiebestuur, het functioneren van het bestuur en de plaats en rol van het bestuur in de parochie.

 • Algemene informatie over Kerk, geloof, parochie en de eigen aard en opdracht van de parochie;
 • De ontwikkeling van de Missionaire Parochie (beleid van het bisdom Breda);
 • Geloofsleven en parochieleven; vanuit welke spiritualiteit oefent een parochiebestuurder haar/zijn taak uit?;
 • De taken van het parochiebestuur; beheerstaak, werkgeverschap, zorg voor vrijwilligers, VOG en AVG, advies over pastoraal beleid;
 • Het functioneren van het parochiebestuur in relatie tot de eigen parochianen en in relatie tot de bisschop en het bisdom, andere parochies, instellingen en andere overheden;
 • Informatie over bisdom en bisdomkantoor;
 • Casussen en eigen vragen van cursisten.

Praktische informatie

 • Wanneer: maandag 16 en 30 oktober, en 6, 13 en 20 november van 19.15 – 21.30 uur;
 • Waar: Bisdomkantoor, Veemarktstaat 48 in Breda;
 • Kosten: De kosten voor de bijeenkomsten en de map worden gedragen door het bisdom. Een vrijwillige bijdrage is welkom;
 • Meer info en aanmelden: Aanmelden bij voorkeur ruim voor 9 oktober 2023 via onderstaande inschrijfformulier. Ook voor meer informatie kan via dit formulier contact worden opgenomen met de cursusleiding.

 

Aanmelden basiscursus Parochiebestuur

Gaat u meerdere personen opgeven, dan hier de naam van de contactpersoon.
Vanuit welke parochie komt u / komen jullie?
Ruimte voor vragen en opmerkingen. Geeft u meerdere personen op? Vul hier dan de voor- en achternamen in van de deelnemers die u opgeeft.
Bevestiging deelname(Vereist)
Deelname aan de cursus is gratis. Maar de organisatie ervan is niet kosteloos. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Uw bijdrage kan worden overgemaakt op IBAN NL91 RABO 0158 7840 22, t.n.v. Bisdom Breda, o.v.v. Bijdrage basiscursus parochiebestuur. De contactpersonen krijgen aansluitend nog bericht.