De hoogeerwaarde heer A.M.S. (Fons) van Hees

Op dinsdag 31 januari 2023 is de hoogeerwaarde heer Alphons Marie Servaas van Hees overleden. Fons van Hees werd geboren op 25 februari 1950 in Maastricht. In 1986 werd hij benoemd tot pastoraal werker in de toenmalige H. Maria Magdalenaparochie in Goes. Door Mgr. Ernst werd Fons op 23 april 1988 in Goes gewijd tot priester voor het Bisdom Breda. Als parochiepriester was hij werkzaam in Goes en in parochies in Zuid-Beveland. In 1992 werd Fons van Hees pastoor van de OLV van Fatimaparochie in Roosendaal en enkele jaren later werd hij ook pastoor van de parochies H. Hart van Jezus en H. Joseph in Roosendaal. Van 1996 tot 2002 was Fons van Hees de rector van het Diocesaan Centrum Opleidingen voor pastorale bedieningen en van het Diocesaan Convict van het bisdom van Breda. Ook was hij van 1 januari 1999 tot 1 januari 2003 bisschoppelijk vicaris van Mgr. Muskens. Daarna keerde hij terug naar het parochiepastoraat – waar zijn hart lag. Op 1 november 2002 werd Fons pastoor van de parochie St. Jan en H. Kruis in Roosendaal. Later werd hij ook pastoor van de andere parochies in Roosendaal. Onder zijn leiding werd de oprichting van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal voorbereid. Met ingang van 1 september 2013 kwam Fons terug naar het parochiepastoraat in Zeeland. Hij werd pastoor van de H. Pater Damiaanparochie en ging wonen in Zierikzee. Vanaf 1 juli 2018 werd hij ook pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren. Vanwege ziekte werd Fons eind 2020 ontheven van zijn pastoorstaken. Op 1 mei 2022 kon hij die taken hernemen, maar zijn herstel bleek van korte duur. In december 2022 bleek dat Fons zo ziek was dat hij moest worden opgenomen in het hospice in Zierikzee. Daar overleed hij op 31 januari 2023. Fons was van harte priester van ons bisdom. In zijn vele functies heeft hij het bisdom en de bisschop gediend. Hij deed dat ook als lid van het kathedraal kapittel, als vormheer en als lid van de priesterraad. En hij deed dat op zijn eigen wijze: inspirerend en hartelijk, met oog voor mensen en verbindend. Bovenal leefde en werkte Fons met een diep vertrouwen op God. Daarvan bleef hij getuigen. Wij weten ons dankbaar voor de grote inzet van Fons in ons bisdom.
De avondwake voor Fons van Hees wordt gehouden op dinsdag 7 februari om 19.30 uur in de HH Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1, te Middelburg. Vóór de avondwake (van 18.30 uur tot 19.15 uur) is er gelegenheid om nog afscheid te nemen. Op woensdag 8 februari wordt de uitvaart voor Fons van Hees gevierd om 12.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk, Singelstraat 9, in Goes. De crematie na de uitvaartdienst vindt in beslotenheid plaats. U kunt de uitvaartviering volgen via kerkdienstgemist.nl .