Werkwinkel Personeel: samenwerking heeft bisdombrede dimensie

10 maart 2008

“We doen meer dan vroeger een appèl op parochies en pastorale beroepskrachten om binnen het geheel van het bisdom te bekijken waar mensen nodig zijn,” aldus Annemiek Waij en Geerten Kok tijdens de werkwinkel ‘Personeel’ op 8 maart. Annemiek Waij en Geerten Kok zijn respectievelijk dekenaal coördinator van het dekenaat de Baronie en het dekenaat Zeeland.

De werkwinkel ‘Personeel’ was een van de vijf werkwinkels op de diocesane werkochtend In de duizend gezichten van Uw volk in het parochiecentrum van de Onze Lieve Vrouwekerk te Roosendaal. Ongeveer twintig personen, bestuurders en pastorale beroepskrachten woonden deze workshop bij. Ze waren afkomstig uit de verschillende dekenaten van het bisdom. Uit de vele vragen die de deelnemers stelden, bleek hun grote betrokkenheid bij het onderwerp.


Deelnemers tijdens een werkwinkel. (Foto: J. Wouters)

Verdeling schaarste
“Er werken nu 115 pastorale beroepskrachten in de parochies van het bisdom,” verduidelijkte Geerten Kok. “Hun gemiddelde leeftijd bedraagt ongeveer 54 jaar In de nabije toekomst is er een uitstroom vanwege pensionering te verwachten. Gelukkig komen er ook nieuwe kandidaten.” Die instroom is niet groot.  Daarbij geldt: “Het bisdom streeft naar gevarieerd samengestelde teams. Tot nu toe lukte dit via natuurlijk verloop. Het is de vraag of dat in de toekomst ook lukt. Daarom kunnen priesters, pastoraal werkers en werkster en diakens worden uitgenodigd een benoeming elders te aanvaarden,” aldus Geerten Kok.

Samenwerking bisdombreed
“Het bisdom coördineert de inzet van de pastorale beroepskrachten in de parochies. Vanuit het zicht op het geheel van het bisdom worden pastorale beroepskrachten en parochies bij elkaar gebracht. Benoemingen kunnen voortkomen uit de nood van een parochie elders in het bisdom. Zo heeft de samenwerking van parochies en van pastorale beroepskrachten uiteindelijk een bisdombrede dimensie. Hiervoor is een sterke diocesane cultuur nodig,” aldus Annemiek Waij.


Annemiek Waij en Geerten Kok. (Foto: J. Wouters)

Teams van vier personen
In de toekomst streeft het bisdom per samenwerkingsverband naar een team van ten minste vier personen, waarin alle ambten, functies en bedieningen vertegenwoordigd zijn. Een priester is pastoor. Idealiter functioneren binnen een team priesters, pastorale werkers of werksters en diakens. “Indien een vacature langere tijd niet vervuld wordt, bestaat de mogelijkheid iemand aan te stellen voor een  deeltaak ,” vertelden Geerten en Annemiek. “Dit moet in overleg met het bisdom aangevraagd worden. Het gaat om mensen die hun theologische opleiding nog niet volledig afgerond hebben en daarom niet benoembaar zijn als lid van een pastoraal team. Ze zijn dan ook geen teamlid en dragen geen zelfstandige pastorale verantwoordelijkheid. Om het tijdelijk karakter te benadrukken, ontvangen ze een benoeming voor bepaalde tijd,” aldus Geerten.

Lees meer over ‘Personeel’ op p. 24-26 in het magazine ‘Samenwerking van parochies’.

Andere berichten