Voortgangsbericht aangaande compensaties inzake seksueel misbruik van minderjarigen (Nederlandse bisdommen)

18 december 2012

Op 5 juni 2012 bood de landelijke Contactgroep inzake seksueel misbruik van minderjarigen de heer Deetman namens de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een Jaarrapportage aan. Hierin werden van de bisdommen overzichten opgenomen met de klachten die de bisdommen via het Meldpunt seksueel Misbruik RKK bereikten. Zes maanden na dato maken de bisdommen bekend hoeveel klachten tot een compensatie hebben geleid, het totaalbedrag en het gemiddelde bedrag van de compensaties.

Compensaties
Uit de overzichten van de bisdommen in de Jaarrapportage d.d. 5 juni 2012 bleek dat destijds 11 klachten waren afgerond tot een uitspraak van de Compensatiecommissie. Een half jaar na dato zijn van de bisdommen via het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK 31 klachten afgewikkeld tot en met compensatie, met een totaalbedrag van € 683.090. Het gemiddelde bedrag dat door de bisdommen werd uitgekeerd bedraagt daarmee op dit moment € 22.035.

Klachten
In totaal zijn er volgens de cijfers van het Meldpunt Misbruik RKK per 5 december 2012 voor de bisdommen 259 klachten van seksueel misbruik van minderjarigen. De overgrote meerderheid van de klachten heeft betrekking op zaken die zich veelal meerdere decennia geleden hebben afgespeeld.

De Jaarrapportage is een openbare verslaglegging van de bisdommen en de religieuzen (Aanbeveling 1A van het Eindrapport van de Onderzoekscommissie).
Download de Jaarrapportage d.d. 5 juni 2012

Zie ook op de website www.rkkerk.nl het dossier misbruik

 

Andere berichten