Voornemen: vernieuwd Fakkelproject 2010-2012. Afronding Fakkelproject 2007-2009

20 december 2009

Het bisdombestuur oriënteert zich op een nieuw Fakkelproject voor 2010 tot en met 2012. Bisschop Van den Hende sprak hierover op woensdag 16 december tijdens de afrondende bijeenkomst met de commissie die het Fakkelproject in 2007-2009 begeleidde.

Fakkelproject 2007-2009
Het Fakkelproject startte in 2007 en had als doel: het vinden en begeleiden van mensen die hun persoonlijk leven in willen richten op basis van hun gelovige inspiratie, in de vorm van vrijwillige of beroepsmatige inzet. Deelnemers aan het Fakkelproject kregen individuele gesprekstrajecten aangeboden en later ook groepsbijeenkomsten. De individuele begeleiding gebeurde door religieuzen en door pastorale beroepskrachten werkzaam in parochies en instellingen.

Vanwege de brede doelstelling waren bij de begeleidingscommissie betrokken: een religieus, een pastorale beroepskracht werkzaam in de zorg, en een diaken en een priester uit het parochiepastoraat.

Voornemen: Fakkelproject 2010-2012
Jos van Genugten opende de bijeenkomst met de begeleidingscommissie op 16 december. Samen met Marc Bollerman was hij betrokken bij het Fakkelproject 2007-2009, beiden als medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom.

Voor het Fakkelproject dat het bisdom voor 2010-2012 voornemens is, wordt de opzet enigszins aangepast. Er zal een intake zijn met deelnemers, waarna een aanbod op maat wordt gedaan. Dit kan bestaan uit een korte serie gesprekken (het eigenlijke Fakkelproject) of een andersoortige doorverwijzing. Zo kan er ook worden doorverwezen naar een religieus instituut, een geloofscursus in een parochie, een vrijwilligerstaak in een parochie, activiteiten van het jongerenpastoraat etc.

Ook wordt het Fakkelproject verbonden met de roepingcampagne die eind 2008 startte (www.roeping.nu). Zo zal roeping in de volle breedte aan bod komen. Met mensen in gesprek gaan over hun bezieling in het licht van het geloof in Christus is core business van de Kerk, gaf bisschop Van den Hende aan. In dit kader zal voorafgaand aan roepingenzondag 2010 in het bisdom een brochure verschijnen met interviews met onder meer een religieus, een directeur van de middelbare school, een pastoraal werker en een jongere die is betrokken bij het jongerenplatform.

Het bisdombestuur zal nu nader spreken over de concrete inrichting van het Fakkelproject 2010-2012, evenals over het werven van financiële middelen voor het vernieuwde Fakkelproject.

Voor de begeleiders en deelnemers aan het Fakkelproject 2007-2009 wordt een passende afronding verzorgd begin 2010.

Andere berichten