Viering van Maria Tenhemelopneming in het bisdom Breda

10 augustus 2021

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit hoogfeest is tevens het patroonsfeest van het bisdom Breda. Op verschillende plaatsen in het bisdom Breda vinden speciale vieringen en activiteiten plaats. Hieronder een overzicht. Benieuwd wat er in uw plaats georganiseerd wordt en wordt deze niet genoemd? Bezoek dan de website van uw parochie via dit overzicht. Lees ook: Wat is Maria Tenhemelopneming precies?

Breda
In de H. Antoniuskathedraal te Breda is er om 10.30 uur de eucharistieviering. Plebaan Steven de Koning is de hoofdcelebrant in deze viering. De kathedrale cantorij ondersteunt de viering met gezang. Deze eucharistieviering wordt opgedragen tot intentie van de overleden bisschoppen van het bisdom Breda.

Aardenburg:
Onder het motto “Feest en fietsen met Maria” viert de parochiekern Zuid van de Parochie Heilige Andreas in West-Zeeuws-Vlaanderen in Aardenburg haar patroonsfeest. Aardenburg is al vanaf de middeleeuwen een bekend bedevaartsoord. Op zaterdag 14 augustus 2021 vindt er om 19.00 uur een openluchtviering plaats op het pastoor Willy Martensplein. Pastoor Wiel Wiertz is de hoofdcelebrant in deze viering. Op het eind van de dienst is er een processie langs het Mariabeeld en kunnen kaarsjes worden opgestoken.

Op zondag 15 augustus wordt onder het thema “Wat kapellen vertellen” voor de tiende maal de Kapelletjesfietstocht gereden. Geheel coronaproof bezoeken fietsers kapelletjes in Aardenburg, Sluis, Sint Anna Ter Muiden, Hoeke, Lapscheure en Middelburg. Geïnteresseerden kunnen op zondag 15 augustus tussen 12.30 u. en 13.00 u. de route ophalen op het kerkplein van Aardenburg. Deelname kost 5 euro per persoon. Kinderen onder de vijf jaar rijden gratis mee. Op de verschillende locaties wordt uitleg gegeven.

Bergen op Zoom
De Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom verbindt de viering van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming met de Maria-Ommegang. De Maria-ommegang ging in 2021 in versoberde vorm door. Vanaf 8 augustus 2021 bidt de parochie de Noveen “Een nieuwe belofte”. De gelovigen beginnen met de overdenking van de dag. Daarna bidden zij de rozenkrans en sluiten het gebedsmoment af met het luisteren naar het Marialied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”. Na de viering van het hoogfeest op 15 augustus bidden zij de driedaagse op 17, 18 en 19 augustus 2021. De deelnemers bidden zeven tientjes van de rozenkrans en overwegen daarbij de zeven vreugden van Maria.

Op 14 augustus 2021 zegent pastoor Paul Verbeek de nieuw ingerichte Sacramentskapel en de Ommegangkapel in de St. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. De inzegening begint met een eucharistieviering om 14.30 uur.

Middelburg
Op zondag 15 augustus 2021 besteedt de Mariaparochie op Walcheren speciale aandacht aan het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Om 15.00 uur is waarnemend pastoor Paul Verbeek de hoofdcelebrant in een eucharistieviering in de Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Teamleden verlenen liturgische assistentie. Tijdens deze viering onthult pastoor Verbeek een bijzondere plaquette. Deze herinnert ons aan de schenking van het miraculeuze schilderij van Onze Lieve Vrouw van de Polder aan de Middelburgse parochie in 1931.

Volgens de overlevering schilderde een engel dit schilderij voor een kerk die rond 1340 op het eiland Walcheren gebouwd werd. Na de reformatie raakte het schilderij in 1662 in particuliere handen. In 1931 schonk de eigenaar, baron Van Caloen, de afbeelding aan de parochie. Bij het bombardement van 1940 redden parochianen het schilderij. In de nieuw gebouwde kerk is het schilderij teruggeplaatst in de devotiekapel van Onze Lieve Vrouw van de Polder. De koperen gedenkplaat die bij dit schilderij hoorde, ging echter bij de verwoesting van de Middelburgse kerk in 1940 verloren. De plaat bleek toch nog te bestaan.

In juli 2021 schonk een anonieme gever de plaquette aan de parochie terug. Tijdens deze viering worden gedenkplaat en schilderij weer herenigd. De tekst op de koperen plaat luidt: “Deze beeltenis, O.L. Vrouw van den Polder van 1344 tot 1566 in Vrouwenpolder door Vele Wonderen Verheerlijkt, is 12 December 1931 teruggeschonken.” Na de viering is er een samenzijn in de tuin van de pastorie.

Roosendaal
De Sint Norbertusparochie biedt in haar drie kerken bijzondere aandacht aan dit hoogfeest. Om 9.30 uur is er in de Heilige Maria Hemelvaartkerk te Nispen speciale aandacht voor de patrones van de kerk. Pater Marc Lindeijer SJ, de toekomstige pastoor van de Sint Norbertusparochie, is de hoofdcelebrant in deze viering. Om 11.00 uur is er een openluchtviering in de tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk. Ook hier is pater Lindeijer de hoofdcelebrant. Deze viering mondt uit in een processie door de tuin en kerk. De parochiekern van de Onze Lieve Vrouwekerk pakt hiermee een traditie van de redemptoristen weer op.

Traditiegetrouw is er de bloemen- en kruidenzegening in de Sint Josephkerk om 11.00 uur. Pastor Fons Burm celebreert deze eucharistieviering. Gelovigen worden uitgenodigd bloemen en of kruiden mee te brengen. Bij het begin van de viering leggen de aanwezigen deze bij het Mariabeeld. Tijdens de viering worden ze gezegend en na de viering weer mee naar huis genomen.

Terneuzen
In de H. Elisabethparochie is er op zondag 15 augustus een extra gebedsviering als dank voor de inrichting en realisering van de Vredeskapel in de Willibrordustoren te Terneuzen. Het is een uiting van dankbaarheid jegens allen die zich ingezet hebben voor deze kapel die toegewijd is aan Jezus de Vredevorst en Maria, Koningin van de Vrede. De viering is in de open lucht. Ieder wordt gevraagd zijn of haar eigen stoel mee te nemen. De Willibrodustoren ligt in de Grote Kerkstraat te Terneuzen.

Gebed

Maagd en Moeder Maria,
gij die, door de Geest ertoe bewogen,
het Woord van het leven hebt ontvangen
in de diepte van uw nederig geloof,
geheel gegeven aan de Eeuwige,
help ons “ja” te zeggen
in de, meer dan ooit dwingende noodzaak
de Blijde Boodschap van Jezus te doen weerklinken.

Gij, vol van de tegenwoordigheid van Christus,
hebt Johannes de Doper vreugde gebracht,
en hem doen opspringen in de schoot van zijn moeder.
Gij hebt, opspringend van vreugde,
de wonderwerken van de Heer bezongen.
Gij die voor het kruis bleef staan
met een onwankelbaar geloof,
en de vreugdevolle troost van de verrijzenis ontving,
gij hebt de leerlingen verzameld in afwachting van de Geest,
opdat de evangeliserende Kerk geboren zou worden.

Verkrijg voor ons nu een nieuw vuur van verrezenen
om aan allen het Evangelie van het leven te brengen,
dat de dood overwint.
Geef ons de heilige durf om nieuwe wegen te zoeken,
opdat de gave van de schoonheid die niet dooft,
allen bereikt.

Gij, Maagd van het luisteren en van de contemplatie,
moeder van liefde, bruid van de eeuwige bruiloft,
spreek ten beste voor de Kerk, waarvan gij de allerpuurste icoon zijt,
opdat zij zich nooit in zichzelf opsluit en blijft stilstaan
in haar hartstocht om het Rijk te stichten.

Ster van de nieuwe evangelisatie,
help ons te stralen in het getuigenis van gemeenschap,
van dienstbaarheid, van brandend en edelmoedig geloof,
van gerechtigheid en van liefde voor de armen,
opdat de vreugde van het Evangelie
de uiteinden der aarde bereikt
en geen enkel randgebied verstoken is van zijn licht.

Moeder van het levend Evangelie,
bron van vreugde voor de kleinen,
bid voor ons.
Amen, Alleluia.

Uit: Evangelii Gaudium (2013)

 

Foto: Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad

Andere berichten