Vicariaten starten met feestelijke eucharistieviering

21 juni 2012

Met een plechtige eucharistieviering op 20 juni 2012 werd de oprichting van de vicariaten Middelburg en Breda per 1 juni gevierd. De twee vicariaten vervangen de vroegere dekenaten De Baronie, Het Markiezaat en Zeeland. De eucharistieviering vond plaats in de H. Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Daarna vond een gezellig samenzijn plaats in Theater De Maagd in dezelfde plaats.

(Foto’s: J. Wouters)

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze viering. Vicaris-generaal V. Schoenmakers concelebreerde evenals de beide bisschoppelijk vicarissen P. Verbeek en W. Wiertz én de pastoor van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom, mgr. R. Smit. Diaken Bornhijm, stafmedewerker van het vicariaat Middelburg verleende diaconale assistentie. De voorbede werd uitgesproken door de stafmedewerkers van het vicariaat Breda, A. Waij en G. Kok. De Hortus Musicus Religiosus onder leiding van Marcel van Westen verzorgde de gezangen.

Gekozen was voor de votiefmis voor Maria, de patrones van het bisdom van Breda. In zijn homilie stond bisschop Liesen stil bij de evangelielezing over de bruiloft van Kanaan. Deze pericope gaat over het eerste optreden van Jezus. Maria zei tot de dienaren toen de wijn op was: “Wat Hij u zeggen zal, doet dat.”

Vicaris-generaal Schoenmakers presenteerde met een kort woord de vicarissen en stafmedewerkers. Hij beklemtoonde dat de lijnen tussen het pastoraat en het veld korter worden. “De oprichting van de vicariaten is een logisch vervolg op wat in parochies sinds 2006 plaatsvindt vanuit het diocesane beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, namelijk samenwerking bevorderen met het geloof voorop. Je zou kunnen zeggen: het bisdom trekt deze conclusie nu voor zichzelf,” aldus vicaris-generaal Schoenmakers.

Na dit woord ontstaken de vicarissen en stafmedewerkers een kaars aan het licht van de Paaskaars, het liturgische symbool voor Jezus Christus Ze kregen van bisschop Liesen de opdracht het vuur brandende te houden en door te geven.

Aan het eind van de viering werd een informatieboekje over de vicariaten uitgereikt. Download het boekje, klik hier.

 

 

Andere berichten