Vasten voor de Heer (start vastenestafette 14 februari 2018)

15 februari 2018

Met een plechtige eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal begon in de ochtend van Aswoensdag de Veertigdagentijd van 2018. Voor het Bisdom Breda markeert dit de start van de vastenestafette. Bisschop Liesen was de celebrant in deze eucharistieviering. Jan Schuurmans, kerkmusicus van het Bisdom Breda functioneerde als cantor. Diaken Vincent de Haas verleende liturgisch assistentie.

Tijdens de viering ontvingen de diakens van het bisdom de door de bisschop gezegende as. De diakens leggen deze as op in hun parochies tijdens gebedsvieringen waar op Aswoensdag geen priester aanwezig is om de eucharistie te vieren en de as te zegenen.

Bisschop Liesen stond zowel in het openingswoord als in de homilie stil bij de betekenis van de Veertigdagentijd. We bereiden ons tijdens de Veertigdagentijd voor op de openbaring van het grote geheim van Gods liefde die zichtbaar is geworden in het lijden, het sterven en de Verrijzenis van Jezus Christus. Dit doen we door te vasten, te bidden en de naastenliefde te beoefenen. De as is afkomstig van verbrande palmtakjes. Wanneer de priester of de diaken de as oplegt zegt hij: “Gedenk dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.” De gelovige wordt zich bewust van zijn eindigheid en zwakheid om open te worden voor dat wat onstoffelijk is. Aswoensdag is een vasten- en onthoudingsdag om ons hart te richten op God.

In de homilie benadrukte de bisschop dat we allereerst voor God vasten. We vasten voor onze Vader die in de hemel is, ook als we iets doen voor de ander zoals in de vastenactie gebeurt. Het gaat er om dat we door vasten, bidden en het geven van aalmoezen zuiver voor God komen staan. We nemen minder voedsel om te ervaren dat onze kracht niet uit onszelf komt maar van God.

(Foto: Aartsbisdom Boston via www.flickr.com)

Andere berichten