Symposium 750 jaar Sacramentsdag

27 augustus 2014

Op zondag 24 augustus werd in Breda 750 jaar Sacramentsdag gevierd. Het Gilde van het heilig Sacrament van Niervaert organiseerde op deze dag onder meer een symposium in de St. Catharinakerk van het Begijnhof. De hoofdlezing werd verzorgd door Mgr. Liesen.

Sacramentsdag
In 2014 gedenkt de Katholieke Kerk dat paus Urbanus IV 750 jaar geleden het hoogfeest van Sacramentsdag instelde om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde Hostie. Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren, dit jaar 19 juni, en is in de Nederlandse kerkprovincie op de zondag daaropvolgend gevierd, 22 juni.

Religieuze kunst
De eerste inleiding werd verzorgd door dr. Marcel Gielis. Hij was als universitair docent verbonden Theologische Faculteit in Tilburg en bestuurslid van de Broederschap van het H. Sacrament in de Sint-Pieterskerk van Turnhout. Uitgaande van het schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dirk Bouts de Oudere (1410-1475) en enkele regels uit een hymne van het officie van het H. Sacrament (‘Ecce Panis Angelorum’) van de heilige Thomas van Aquino legde hij uit hoe de theologie gestalte heeft gekregen in deze afbeelding en hoe de afbeelding heeft doorgewerkt in de geschiedenis van de (religieuze) kunst.

De vier zijpanelen van het Laatste Avondmalen verbeelden de Oudtestamentische voorbeeldingen die in de hymne zijn genoemd: het offer van Isaak door Abraham, het offer van brood en wijn door Melchisedek, het paaslam bij de uittocht uit Egypte, en de ondersteuning van Elia in de woestijn met brood en water door een engel. Hij eindigde zijn betoog met een toelichting op de sacramentsprocessie van Turnhout waarvan hij zelf deelnemer/organisator is.

Bijbelse beelden: het Lam Gods, de Duif
Daarna sprak bissschop Liesen over liturgie en de Bijbel. Hij ging in op de liturgie van de eucharistie, waarin voorafgaand aan de communie de heilige Hostie wordt getoond wordt met de woorden: “Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld” en legde uit hoe in de Bijbel het getuigenis van Johannes de Doper (Joh 1:19-35) teruggrijpt op beelden uit het Oude Testament (Jesaja 53: Lam Gods als symbool voor de Lijdende Dienaar, Hooglied 1 en 5: duif als symbool van de geliefde).

“Met deze beelden geeft de Doper aan, dat er een ruil of uitwisseling tot stand komt tussen Jezus en de mensen: als Lam Gods neemt hij zonden en dood op zich en als Duif geeft hij Gods liefde en leven. Verering van het heilig Sacrament is daarom niet iets eenzijdigs, maar een relatie die een mensenleven kan vullen,” aldus de bisschop.

Ziekencommunie
Dr. Charles Caspers tot slot, legde aan de aan de hand van enkele oude teksten uit dat de ziekencommunie hoogstwaarschijnlijk de historische oorsprong van de Sacramentsprocessie is. Ivm met de afwezigheid van Mgr. Delville gaat prof . Caspers ook even in op de rol van de H.Julienne de Mont Cornillon en haar visioenen.

Enkele vragen aan de sprekers, toelichting en uitwisseling belsloten het symposium.

Het Gilde van het heilig Sacrament van Niervaert
Het Gilde van het heilig Sacrament van Niervaert werd in 2003 heropgericht onder bescherming van bisschop dr. M. Muskens en burgemeester mr. C. Rutten van Breda. Het gilde stelt zich ten doel: ‘Geïnspireerd door het wonder van het Sacrament van Niervaert aandacht te vragen en devotie te bevorderen voor het Sacrament van de Eucharistie.’

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten