Studiedag over oecumene in Bovendonk

15 juni 2015

Op vrijdag 5 juni faciliteerde het Sint Franciscuscentrum een oecumenische ontmoeting rond de tekst ‘De Kerk: op weg naar een gemeenschappelijke visie’. Diaken Rob van Uden, bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, en Geert van Dartel, secretaris van deze vereniging verzorgden de inleidingen. De bijeenkomst vond plaats in Centrum Bovendonk te Hoeven.

Er waren ongeveer 35 mensen onder wie predikanten, pastorale beroepskrachten en vrijwilligers uit lokale raden van kerken of oecumenische werkgroepen.

In een gesprek na afloop licht diaken Van Uden de achtergronden van het document toe. “Om het document te kunnen plaatsen moeten we terug naar het zogenaamde LIMA-Rapport van de Wereldraad van Kerken over het Doopsel, de eucharistie en het kerkelijk ambt. Dit rapport is in 1982 gepubliceerd. Dit rapport stimuleerde de theologische reflectie over de Kerk. De samenstellers spraken wel over de sacramenten maar een gezamenlijke visie op het wezen van de Kerk ontbrak. In het verlengde van het Lima-rapport verschenen twee documenten over de Kerk. Het gaat om ‘The nature and purpose of the Church’ in 1998 en ‘The nature and Mission of the Church’ (2005). Dit zijn belangrijke documenten geweest voor de tekst die op 5 juni besproken is.”

Van Uden staat even stil bij het belang van deze tekst. “Het gaat in deze tekst om de uitkomst van een dialoog tussen meerdere kerkelijke gemeenschappen. Als deze hun reactie op dit document geformuleerd hebben is het een belangrijke stap voorwaarts.” Van Uden verklaart dit nader: “Wanneer er binnen de oecumenische beweging voortgang wordt gemaakt in het begrip van de Kerk heeft dit ook gevolgen voor de dialogen rond eucharistie, avondmaal en ambt.”

“Vertegenwoordigers van de heilige Stoel hebben aan de voorbereiding van dit document meegewerkt. De heilige Stoel heeft zich nog niet officieel achter het rapport gesteld. Wel signaleer ik een groeiende overeenkomst. In de jaren tachtig van de vorige eeuw duidde men in katholiek kring de Kerk als communio (gemeenschap). In het milieu van de Wereldraad van Kerken gebruikte men de Griekse term koinonia. Wanneer je het gebruik van deze begrippen nauwkeurig analyseert, signaleer je toch wel verschillen. Je ziet nu dat deze termen veel meer ineen liggen. Lijnen vloeien samen,” aldus Van Uden.

Na de inleidingen gingen de deelnemers in groepen uiteen voor nader gesprek.

De tekst ‘De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie’ kan worden gedownload van de sites:
www.raadvankerken.nl of www.oecumene.nl.

Andere berichten