Startavond Vastenactie: hulp voor Oeganda

20 november 2015

In 2016 begint op 10 februari de Veertigdagentijd, de jaarlijkse periode van gebed, vasten en het doen van goede werken om verstoorde verhoudingen te herstellen. Dit gebeurt ook in de Vastenactie. Op maandag 16 november presenteerde Johan Compier, campagneleider van de Vastenactie, het vastenactieproject voor 2016. De presentatie vond plaats in de kerk van de H. Aartsengel Michael in Breda-Oost.

De Veertigdagentijd
Bob van Geffen, coördinator van het Sint Franciscuscentrum, verzorgde een korte inleiding op de spiritualiteit van de Veertigdagentijd. Deze periode is een tijd van herstel van relaties, met onszelf, met God en de ander. Hierdoor scheppen we rechtvaardige verhoudingen, waarin ook recht gedaan wordt aan de arme. We vinden de oudste wetgeving over vasten in het Oude Testament. De profeten verbonden vasten met de bevordering van de sociale gerechtigheid. Het Nieuwe Testament besteedt minder aandacht aan vasten, maar waar het ter sprake komt is het heel indringend: Jezus zelf vast, zo lezen we, en Hij roept op tot vasten, maar dan niet een tot openbaar vertoon en uiterlijk voldoen aan de regels, maar tot een werkelijke bezinning en gebed.

In de vroege Kerk heeft men de regels rond de vasten verder uitgewerkt en tot in onze tijd zijn de regelingen en gebruiken belangrijk gebleven. Hierdoor kwam de nadruk te liggen op boetedoening. Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is de oorspronkelijke betekenis van de Veertigdagentijd weer in het licht gesteld. Het is nu vooral een middel om tot bezinning te komen en de relatie met God te versterken, met jezelf en met je medemens, met nam de arme.

Vastenestafette
Hans de Jong, medewerker van de PR en Informatie van het bisdom, presenteerde kort de Vastenestafette. Gedurende de Veertigdagentijd organiseert het bisdom de Vastenestafette. Iedere dag kan een parochie, parochiekern of religieuze gemeenschap een activiteit organiseren waarin de drie facetten van de Veertigdagentijd (soberheid, spiritualiteit en solidariteit) aan bod komen. De website van het bisdom doet hier kort verslag van. Zo wordt in beeld gebracht dat we als bisdom op weg zijn naar Pasen. De vastenestafette begint op Aswoensdag met de eucharistieviering, waarin bisschop Liesen de gelovigen de as oplegt. De estafette eindigt met de chrismaviering in Vlissingen op de vooravond van Witte Donderdag. Hans de Jong vroeg de aanwezigen om te kijken of het mogelijk was een link te leggen met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Projectland: Oeganda
De hoofdaandacht ging uit naar Johan Compier van de Vastenactie. Hij wees de aanwezigen er kort op dat de naam van de Vastenactie is veranderd. Er is een vernieuwde huisstijl en ‘Vastenactie’ wordt weer met een c geschreven in plaats van een k.

Johan Compier leidde de aanwezigen in in het projectland Oeganda.. Oeganda is een republiek in Oost-Afrika. Het land telt 34 miljoen inwoners van wie een overgrote meerderheid (84%) het christelijk geloof belijdt. Er is een islamitische minderheid. Een klein deel van de bevolking hangt een traditionele natuurreligie aan.

Oeganda is een voormalige Engelse kolonie. In 1962 werd het onafhankelijk. Groot-Brittannië creëerde de grenzen. Als gevolg hiervan leven binnen de grenzen van Oeganda verschillende volkeren en culturen, wat de totstandkoming van een politieke gemeenschap bemoeilijkt. Het land heeft geleden onder de dictatuur van Idi Amin (1971-1979). Momenteel is het redelijk stabiel.

Armoede in het noorden van Oeganda
Het zuiden is relatief welvarend. Daar liggen het Victoriameer, een belangrijk waterreservoir, en de hoofdstad Kampala. De Vastenactie richt zich op het noordelijk deel van het land, de regio’s Teso en Katakwi. Deze veel minder welvarende gebieden ondervinden in sterke mate de gevolgen van de opwarming van de aarde. Deze arme streken vormden een voedingsbodem voor terroristische groepen als het Leger van de Heer. Door deze groepen zijn hele generaties weggevaagd en is kennis over landbouwmethodes verloren gegaan. Er is gebrek aan materialen. Het gebied is erg droog.

De opbrengsten van het land zijn te laag. In Katakwi overlijden mensen ten gevolge van hongersnood. Door oorlog, plundering en ook door Aids is een hele generatie weggevaagd. Er zijn veel kinderen en jongeren, maar van landbouw – het enige bestaansmiddel – weten zij vrijwel niets, omdat er niemand is die het hen kan vertellen.

Helpen via het bisdom Soroti
In deze streken is de bisschoppelijke hulpactie Socadido actief. Dit is de diaconale organisatie van het bisdom Soroti. Deze helpt de mensen om te gaan met zowel de extreme droogte als de extreme regenval, zodat oogsten verbeteren. Als er eenmaal voldoende geproduceerd wordt helpt ze de boeren bij de verkoop van hun producten. Daarbij bevordert ze de oprichting van kleine coöperaties. In dorpen worden informatiecentra opgericht waar mensen kunnen samenkomen en landbouwvoorlichting ontvangen. Met deze integrale aanpak bereikt ze ongeveer 90% van de inwoners van het gebied. Op die manier worden mensen zelfstandig gemaakt en hun gemeenschappen versterkt. Zo krijgt de bevolking betere overlevingskansen.

In samenwerking met andere fondsen steunt Vastenactie dit project voor drie jaar. In 2016 staat het project centraal in de Vastenactie van bisdom Breda.

Andere berichten