School en Kerk: een gezamenlijke opdracht

11 juni 2009

Op woensdag 10 juni vond in conferentiecentrum Bovendonk het jubileumsymposium plaats van de Bredase Diocesane Katholieke Schoolraad (DKSR). De bijeenkomst startte met een gebedsviering. Aan het slot waren drie verschillende presentaties voorzien van de Stichting IdentiteitsExpertise Centrum DKSR (iXc-DKSR), waarin de dienstverlening aan parochies en scholen is ondergebracht.

Talenten
In de gebedsviering werd de parabel van de talenten gelezen (Mt. 25). In een korte overweging sloot de bisschop hierop aan: “Als we onze talenten als gaven van God beschouwen, moeten we ook openstaan voor de heilige Geest die Hij ons wil schenken om ons werken vruchtbaar te maken.” Dat geldt zowel in de Kerk als in de school, en in de onderlinge samenwerking.

Veertig jaar
Simon Kuyten smm, voorzitter van de DKSR, opende het symposium dat plaatsvond onder het thema ‘School en Kerk waar sta je voor?’ “In veertig jaar tijd is er heel wat veranderd in de wereld,” stelde hij. Alle ontwikkelingen hebben de Kerk en de school niet onberoerd gelaten en temidden van de ontwikkelingen heeft de DKSR altijd gewerkt ten dienste van school en parochie. Daarna vonden de twee aangekondigde inleiding plaats van mgr. dr. J.H.J. van den Hende en drs. T.G.W. Frankemölle, rector van het Zeldenrust-Steelantcollege te Terneuzen.

Waardigheid van de mens
De bisschop beantwoordde de vraag ‘School en Kerk: waar sta je voor?’ vanuit de onvervreemdbare waardigheid van de mens. Al in de eerste eeuwen van de Kerk krijgt deze een specifiek christelijke betekenis, gebaseerd op de roeping van de mens tot het kindschap van God. Bisschop Van den Hende: “De Kerk leeft vanuit de overtuiging dat God uit liefde de mensen wil ontmoeten en dat God mensen uitnodigt tot verbondenheid met Hem.”

Een werk van liefde en een dienst aan de samenleving
Kerkelijke documenten situeren katholiek onderwijs in de context van deze zending van de Kerk. De Kerk beschouwt de educatieve opdracht van de katholieke school als een werk van liefde en een dienst aan de samenleving. Bisschop van den Hende: “Deze dienst is verbonden met en ligt in het verlengde van de opdracht die aan de Kerk is toevertrouwd. In de zending van de Kerk gaat het er om dat God mensen concreet met zijn liefde kan bereiken, dat mensen, overeenkomstig ieders waardigheid, ontvangen en worden wie zij zijn: geliefd beeld van God.”

Een eigen visie
De vraag ‘School en Kerk: waar sta je voor?’ werd ook door Frankemölle beantwoord vanuit de menselijke waardigheid: “Juist het katholiek onderwijs beschikt over een geheel eigen visie die zich onderscheidt van alle andere denominaties in ons land. Door onze expliciete bekommernis om de waardigheid van de persoon en de onderwijskundige kernvisie dat we onderwijs verzorgen voor de mens, voor iedere mens en de gehele mens plaatsen wij ons midden in de samenleving; de plek die we van oudsher innamen en waar we ook thuishoren.”

“De dienstbaarheid aan de samenleving en de zorg voor de naaste binden school en Kerk,” gaf hij aan. “Een ander element dat beide bindt, in casu zou moeten binden, is het christelijke geloof dat voorafgaat aan de dienstbaarheid, het algemeen welzijn, de menselijke waardigheid en al die andere sociale en theologische noties.”

Identiteit en pluraliteit
Volgens Frankemölle sluiten pluraliteit en identiteit elkaar niet uit, maar is er een verschil in wat als vertrekpunt wordt gekozen. Is dat de pluraliteit (wat willen ouders dat wij als schoolgemeenschap aanbieden) of is het de identiteit (wat willen wij als schoolgemeenschap aanbieden)? Frankemölle: “Natuurlijk spelen de ouders hun eigen belangrijke rol in de schoolgemeenschap, maar ergens moet je voor je jezelf bepalen dat er een kern is die je wilt bewaren, je moet uiteindelijk weten waar je voor staat.”

 

Andere berichten