Samenwerking van drie priesteropleidingen in vormingsprogramma

15 juli 2016

Met ingang van het komende studiejaar zullen voltijds priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht, het Bisdom Breda en het Bisdom Rotterdam naast hun reguliere colleges een gezamenlijk vormingsprogramma volgen, waar het gaat om de priesterlijke en pastorale vorming en de priesterlijke spiritualiteit. Tot op heden boden de betreffende bisdommen het vormingsprogramma afzonderlijk aan. Nu is om praktische redenen gekozen voor een samenwerking.

Deze priesterstudenten ontvangen hun intellectuele vorming en een deel van hun pastorale vorming aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL). Daarbij blijven de bisdommen zelf verantwoordelijk voor de priesterlijke vorming en de priesterlijke spiritualiteit. Zij moeten naast de intellectuele vorming voorzien in een aanvullend programma op het gebied van de menselijke, geestelijke en pastorale, homiletische en liturgische vorming.

De staven van de priesteropleidingen van de bisdommen zien er namens de diocesane bisschop op toe dat priesterkandidaten deze vorming ontvangen. Elk van deze priesteropleidingen staat onder leiding van een rector. Om praktische redenen hebben de rectoren van de priesteropleidingen van het Aartsbisdom Utrecht, het Bisdom Breda en het Bisdom Rotterdam, met instemming van hun bisschop besloten om samen te gaan werken voor het genoemde vormingsprogramma voor hun voltijds seminaristen.

Aan dit programma nemen alleen seminaristen deel die nog niet aan hun grote parochiestage zijn begonnen en nog geen diaken zijn. Het gaat voor het komende jaar om twaalf studenten.

Het programma wordt iedere donderdag aangeboden in het Ariënsinstituut te Utrecht. In de ochtend en de middag zijn er met name colleges aangaande de priesterlijke vorming en de priesterlijke spiritualiteit. ‘s Avonds is er een gezamenlijk bezinningsprogramma met een dagsluiting.

De priesteropleidingen van de betrokken bisdommen zijn: het Ariënsinstituut (Aartsbisdom Utrecht), Centrum Vronesteyn (Bisdom Rotterdam), het Antoniushuis (Bisdom Breda).

 

Andere berichten