Ruimte voor het gebed (studiedag over getijdengebed in de parochie)

6 februari 2014

Het Tweede Vaticaans Concilie beoogde de deelname van alle gelovigen aan het kerkelijk leven te bevorderen. In die lijn past de aanbeveling van de constitutie over de Liturgie ‘Sacrosanctum Concilium’ dat gelovigen het getijdengebed bidden, ofwel alleen ofwel samen met priesters of onder elkaar. Daarom organiseerde het bisdom van Breda op 25 januari 2014 een studiedag over het getijdengebed in de parochies onder de titel ‘Ruimte voor het gebed’. De dag vond plaats in Zuiderhout te Teteringen.

De studiedag was een vervolg op een eerdere dag die op 10 november 2012 door de abdij Koningshoeven en de Tilburgse parochie van de H. Petrus en de H. Paulus belegd was. De Bredase dag mocht zich verheugen in een grote belangstelling. Er waren ongeveer 80 deelnemers. Het was een afwisselende bijeenkomst met een lezing van bisschop Liesen, een presentatie van geslaagde initiatieven, workshops en dit omgeven door een sfeer van gebed.

Inleiding bisschop Liesen
Na het bidden van het middaggebed verzorgde bisschop Liesen de aftrap met een bijbelse reflectie bij het getijdengebed. Bisschop Liesen: “Door de woorden van de Schrift zoekt God de dialoog met zijn volk. Wij antwoorden door het gebed. De lezing van de Schrift gaat samen met gebed. Zo wordt het gesprek tussen God en zijn Kerk mogelijk. Het getijdengebed is een concretisering van dit gebed. Het is een door en door bijbels gebed, dat voor het grootste deel bestaat uit schriftteksten zoals psalmen, cantieken en lezingen. Daarnaast treffen we ook in de gebeden bijbelse allusies.”

Het evangelie beschrijft hoe Jezus bad. Het stelt ons voor de vraag: hoe maken wij ruimte voor gebed? In de traditie van het religieuze leven krijgt het antwoord op deze vragen vorm in het getijdengebed, dat plaatsvindt op vaste tijden.

“De Blijde Boodschap is bestemd voor iedereen. Elke christen wordt opgeroepen om in het spoor van Jezus ruimte te maken voor gebed,” gaf de bisschop aan. Het bidden van het getijdengebed helpt de christen om met God verbonden te blijven. De bisschop constateerde dat de parochie onder druk staat. Toch zitten er in deze situatie ook kansen om hernieuwd naar God te zoeken. Hij sprak de hoop uit dat gelovigen blijven samen komen om te bidden en gezamenlijk op zoek te gaan naar God die ons zoekt, in de eucharistie, de bron en het hoogtepunt van de liturgie, en ook in het getijdengebed.

Het getijdengebed in parochies
Gelovigen vertelden in vier getuigenissen hoe binnen hun gemeenschap en binnen hun leven dit getijdengebed vorm krijgt. Jacques Plettenburg uit de parochie van de H. Petrus en Paulus te Tilburg en pastoor Fons van Hees van de pater Damiaanparochie in de Bevelanden en Schouwen-Duiveland gaven aan hoe in een parochie omgegaan wordt met het getijdengebed.

Het getijdengebed in seminaries
Ben Hartmann, secretaris-generaal van het bisdom en diaken Vincent de Haas vertrokken vanuit een studieuze setting. Zij lieten zien hoe studenten op seminaries kennismaken met het getijdengebed. Diaken Vincent de Haas vertelde over de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Ben Hartmann sprak over de Tiltenberg, het Centrum voor kerkelijke opleidingen in het bisdom Haarlem, waar hij eerder werkzaam was.

In het middagdeel maakten de deelnemers kennis in een viertal workshops met verschillende aspecten van het getijdengebed m.m.v zuster Marie-Louise Egbers, franciscanes van Mariadal, pastoor Han Akkermans, zuster Martha Verstraeten, abdis van de benedictinessen in Oosterhout, Jan Schuurmans, diocesaan functionaris voor de kerkmuziek en dirigent van de kathedrale cantorij.

Het samen bidden van de vespers sloot de succesvolle dag af.

‘Maak ruimte voor gebed.’ (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten