Regeling voor de organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband (bisdom van Breda)

26 april 2011

Sinds Palmzondag (17 april 2011) geldt in het bisdom van Breda een regeling voor de organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband. Op 11 april ondertekende bisschop Van den Hende het statuut waarin de door hem vastgestelde bepalingen zijn opgenomen.

Regeling voor de bestuurlijke organisatie
Parochies in het bisdom die uitvoering geven aan de diocesane beleidsnota ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ hadden behoefte aan een heldere regeling voor de bestuurlijke organisatie in de parochie. Met de goedkeuring door de bisschop is die regeling van kracht geworden.

Analecta speciale uitgave
De regeling verschijnt in een bijzonder uitgave van de Analecta, welke toegestuurd wordt aan de parochiebesturen en aan de pastorale teams. Een digitale versie van de regeling is gezonden aan de regionale projectgroepen die de ontwikkeling van de samenwerkingverbanden coördineren.

Maximale samenwerking in één of twee parochies
In het kader van het diocesaan beleid zoeken parochies in een samenwerkingsverband maximale samenwerking op de beleidsterreinen Geloof, Pastoraat, Personeel, Financiën, Gebouwen en Besturen. Voor de bestuurlijke samenwerking bestaan twee mogelijkheden: een samenwerkingsverband gaat bestaan uit één parochie of uit twee parochies.

‘Parochiekerncommissies’
Of het om één of om twee parochies gaat, in bijna alles situaties zal een parochie meerdere parochiekernen bevatten, voormalige parochies die tot een nieuwe parochie zijn samengevoegd. In een parochiekern verricht een ‘parochiekerncommissie’ beheerstaken namens het parochiebestuur.

De door de bisschop goedgekeurde regeling bevat een reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden van de parochiekerncommissie zijn aangegeven. In dit reglement is de onderlinge verhouding van parochiebestuur en parochiekerncommissie geregeld, en de regeling gaat ook in op het oormerken van gelden.

Twee parochies: samenwerkingsovereenkomst
Wanneer een samenwerkingsverband uit twee parochies gaat bestaan functioneert in het verband één pastoraal team vanuit één pastorale beleidsvisie. De twee parochies sluiten met elkaar een samenwerkingsovereenkomst om het pastoraat en het parochieleven in beide parochies evenwichtig te realiseren. Ook het werkgeverschap wordt in de overeenkomst geregeld. De regeling bevat de bepalingen voor de samenwerkingsovereenkomst.

Parochieraad en pastoraatsgroep
In de regeling zijn bepalingen opgenomen voor een parochieraad en voor een pastoraatsgroep. Tenslotte zijn in de uitgave van Analecta twee schema’s opgenomen van de organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband.

Download
Lees verder in de download. Download de speciale uitgave van Analecta, klik hier.

1. De nieuwe – samengevoegde – parochie (p. 41)

2. Het samenwerkingsverband van twee parochies (p. 42)

 

Andere berichten