Presentatiedag voor bezielde gemeenschappen (beleidsnota)

20 januari 2007

“De kerk is gemeenschap, bezield en vergaderd door de Geest, gericht op gemeenschap met en navolging van Jezus,” stelt bisschop Muskens in de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk. In de kerk gaat het om ontmoeting van mensen met God, om gemeenschapsvorming van mensen, om barmhartigheid, gerechtigheid en vrede. “Hiervoor willen we ons inzetten, met gevoel voor de tijd waarin we leven en in hoop op toekomst” (p. 10).

Presentatiedag beleidsnota
Op de presentatiedag van de beleidsnota op 20 januari in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom werd gewerkt vanuit deze inzet van de kerk in Breda: om ontmoeting met God, om gemeenschapsvorming van mensen, om barmhartigheid, gerechtigheid en vrede.
In een centrale discussie en in proeflokalen wordt in gesprek met de deelnemers aan de hand van voorbeelden gesproken over de manier waarop in het bisdom Breda vorm wordt gegeven aan de opdracht mensen te helpen bij hun zoeken naar God. Het samen geloven komt ter sprake in het kader van de vorming van geloofsgemeenschappen binnen het grotere samenwerkingsverband van de parochie. De inzet voor gerechtigheid komt aan bod in een centrale discussie over een wezenlijk onderdeel van de christelijke traditie: de betrokkenheid op de wereld. Het geloof krijgt handen en voeten in de dienst van barmhartigheid, gerechtigheid en vrede.

Proeflokalen
In de proeflokalen rond deze drie thema’s komt een grote variatie aan ‘best practices’ uit het bisdom aan bod. De proeflokalen zijn afkomstig uit Midden-Zeeuws-Vlaanderen (over mantelzorg), Breda (kinderen en jonge ouders in de Jeruzalemparochie), Bergen op Zoom (de methode ‘Geloven nu’ voor geloofsgesprekken), Roosendaal (Spirit Roosendaal over geloof, zingeving en cultuur), Steenbergen (bedevaarten als bronnen voor geloofsverdieping), de regio Alphen (verstandelijk gehandicapten in de parochie en in de liturgie), Roosendaal (dialoog tussen moslims en christenen), Dongen (De Flits, een in hoge mate selfsupporting geloofsgemeenschap), Breda (Jongerenplatform Breda).

Interactieve website
De drie thema’s vormden eerder al de lijn waarlangs op internet werd toegewerkt naar de presentatie van de beleidsnota. Op 11 december werd op speciale interactieve pagina’s van de bisdomwebsite het thema ‘Dienst aan de wereld’ gepubliceerd. Bezoekers van de site konden reageren op de stelling ‘Diakonie dient tot niets als zij niet is geworteld in de eucharistie, teken van de liefde van Christus voor de mensen’.
Daarna volgden stellingen over ‘Gemeenschap van mensen’ (‘In grote parochieverbanden kunnen gelovigen en pastorale beroepskrachten elkaar even goed nabij zijn als in kleine parochies’) en ‘Omgang met God’ (‘God is overal, maar zonder de kerk vind je Hem niet’). De stellingen lokte steeds meer reacties uit.
De stellingen en reacties werden verwerkt tot slideshows die werden getoond in Bergen op Zoom en die nog kunnen worden bekeken op www.bisdombreda.nl/beleidsnotareacties.

Andere berichten