Presentatie cijfers Kerkbalans

17 januari 2011

Op vrijdag 14 januari 2011 presenteerde het bisdom van Breda de resultaten van de Actie Kerkbalans in 2009 en werden de financiële huishouding van parochies en de bisdomorganisatie toegelicht. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op het bisdomkantoor. Ongeveer 30 vertegenwoordigers van kerk- en parochiebesturen woonden de vergadering bij.

Landelijke trend
Bisschop Van den Hende ging in op de trend in de landelijke cijfers en de cijfers van het bisdom van Breda. De inkomsten van de Katholieke Kerk zijn in 2009 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorige jaren. Daarmee is er een einde gekomen aan de lichte stijgingen van circa 2 procent in de afgelopen jaren. In het bisdom van Breda zijn de opbrengsten over 2009 nog steeds licht gestegen.

Verwachting voor 2010
De bisschop stond kort stil bij de gevolgen van de berichtgeving over het seksueel misbruik op de financiën van de Kerk. De Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICK) verwacht dat de berichtgeving een zeer gering tot geen effect zal hebben op de inkomsten van de katholieke parochies in Nederland. Naar verwachting zullen de opbrengsten in 2010 dalen met bijna 2 procent. De ICK geeft aan ook de economische crisis en de vergrijzing hiervan de oorzaak kunnen zijn.

Financiën parochies
Uit de presentatie van adjunct-econoom Marianne Aarts bleek dat de gezamenlijke parochies van het bisdom van Breda een tekort van 5% op de begroting hebben. De cijfers laten zien dat de kerkbijdragen weliswaar stijgen, maar dat de inkomsten uit collecten en kerkelijke diensten afnemen. Tegelijkertijd drukken de kerkelijke gebouwen op de begroting. Ongeveer 35% van de uitgaven wordt hieraan besteed.

Bisdomkantoor
De financiële huishouding van het bisdom blijkt gezond. De exploitatierekening van 2009 laat een batig saldo zien. Dit is terug te lezen in het financiële overzicht op de laatste pagina’s in de Bestuursbrochure 2010. Op een vraag naar lastenverlichting voor parochies door de afdracht aan het bisdom te verlagen benadrukte de bisschop dat het bisdom ervoor gezorgd heeft dat de bisdomuitgaven goed worden beheerst evenals het aantal fte’s van medewerkers op het bisdomkantoor Momenteel is er nog maar één locatie (tegenover vroeger twee)

Externe financiering
Tegelijkertijd slaagt het bisdom er beter in concrete projecten te formuleren, waardoor via fondsen een extra geldstroom wordt aangeboord. Onder meer diaconale projecten en uitgaven als de Bestuursbrochure en de Programmagids worden extern gefinancierd.

De diocesane presentatie van de cijfers van de Actie Kerkbalans volgde op de presentatie van de landelijke cijfers op 13 januari in Utrecht.

Bisschop Van den Hende en adjunct-econoom Marianne Aarts presenteren de cijfers Kerkbalans.

 

Andere berichten