Portfolio Inclusieproject

18 december 2012

In december werd het protfolio afgerond dat ten behoeve van het Inclusieproject werd samengesteld door projectcoördinator Afgelopen week verscheen het portfolio dat Myriam de Jong-Smits in samenwerking met de dienst PR en informatie van het bisdom van Breda.

Het portfolio bevat interviews met mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking. De geïnterviewde personen spreken over barrières die zij ervaren in deelname aan kerkelijke activiteiten. Het portfolio wordt aangeboden aan de pastorale teams in de provincie Zeeland.

Meer integratie van mensen met een beperking
Het Inclusieproject tracht binnen het gebied van het voormalig dekenaat Zeeland de integratie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in de parochies te bevorderen. “Zo groeien parochies uit tot inclusieve gemeenschappen waarin ook zij ten volle deelnemen,” aldus Myriam de Jong-Smits, medewerker diaconie van de pastorale dienstverlening en projectcoördinator van dit project. “In het eerste jaar willen we de wensen en verlangens van deze mensen in beeld brengen en hierover met pastorale beroepskrachten en mensen uit de zorg en de wereld van de belangenbehartiging in gesprek gaan. Hiertoe zijn negen mensen met een beperking geïnterviewd. Deze gesprekken zijn in een portfolio bij elkaar gebracht.”

De geïnterviewden
“De geïnterviewden zijn uit verschillende delen van de provincie afkomstig. Er zijn ouderen en jongeren, mensen met een verstandelijke en mensen met een lichamelijke beperking. Er is een grote variëteit, ook wat betreft godsdienstige beleving.” Toch komen ze volgens Myriam de Jong-Smits in één ding overeen. “Al deze mensen bezitten een innerlijke rijkdom en kracht. Daar kunnen veel mensen zich door laten inspireren. Ze weten van een probleem een uitdaging te maken”

Het project gaat verder. “We willen de barrières die er zijn slechten en concrete initiatieven hiertoe nemen. Daartoe wordt het portfolio aangeboden aan de pastorale teams in de provincie Zeeland. We hopen met hen in gesprek te gaan.

Leven met een handicap (Nieuwsbrief ‘Geloof en diaconie’)
Begin 2012 werd vanwege de start van het Inclusieproject een nieuwsbrief gemaakt. De nieuwsbrief gaat onder meer in op het herderlijk schrijven ‘Leven met een handicap’ (1981) deze gedachtegang verwoordt. Daarin staat dat de kerkgemeenschap, als lichaam van Christus, de lijdende en de gehandicapte mens zowel actief als verzorgend moet betrekken bij het pastoraat: “Actief, omdat allen een eigen roeping te vervullen hebben in de gemeente van de Heer. In diaconie en liturgie moet de gehandicapte naar zijn mogelijkheden en talenten worden ingeschakeld” (herderlijk schrijven ‘Leven met een handicap’).

Download de nieuwsbrief ‘Geloof en diaconie: Meer integratie van mensen met een beperking’, klik hier

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het Inclusieproject en het portfolio contact op met Myriam de Jong-Smits, T 076 5223444, E mdejongsmits@bisdombreda.nl
 

 

Andere berichten