Plaquette voor mgr. Muskens bij jubileum Friezenkerk in Rome

14 november 2014

Al 25 jaar worden in de Friezenkerk wekelijks eucharistievieringen voor de Nederlanders in Rome gevierd. De kerk is zo uitgegroeid tot een centrum van Nederlandse katholieken nabij het graf van Petrus. Op 9 november is dit gevierd met een pontificale eucharistieviering. Kardinaal Eijk, die hoofdcelebrant was in deze viering, onthulde voor de viering een plaquette ter nagedachtenis aan bisschop Muskens aan wiens inzet het te danken is dat de paus deze kerk aan de Nederlandse katholieken toewees.

De kardinaal memoreerde dat christenen eeuwenlang naar Rome zijn gekomen om de eenheid van de Kerk gestalte te geven en te versterken. Hij noemde als voorbeelden de heilige Willibrord en de Friezen die, eenmaal christen geworden, als pelgrims Rome bezochten. In 1141 werd de huidige Friezenkerk gebouwd. “Het is te danken aan mgr. Muskens dat deze kerk in 1989, nu 25 jaar geleden, opnieuw in gebruik werd genomen als trefpunt voor pelgrims uit Nederland. Geen land ter wereld heeft zijn nationale kerk zo dicht bij de Sint-Pieter in Rome. Hij ligt praktisch aan het Sint-Pieterplein.”

De Friezenkerk ligt aan de voet van de Janiculusheuvel. Vanaf de negende eeuw treffen we hier een kolonie van Friezen aan. Deze ontwikkelde zich tot een wijk waar Friezen tijdens hun bedevaart naar Rome konden verblijven. In die tijd woonden de Friezen in de kuststrook van de zuidgrens van Denemarken tot en met Walcheren. In deze wijk was ook een kerk. In 1141 is de huidige Friezenkerk gebouwd. Hij is toegewijd aan de heilige aartsengel Michaël en de heilige Magnus. In 1146 ontnam paus Eugenius IV de Friezen het recht op het eeuwigdurend gebruik van deze kerk. Na de Reformatie ging de herinnering aan de Friezenkerk in ons land verloren. Het is de verdienste van de kardinaal De Jong geweest de Friezenkerk herontdekt te hebben. Kort voor het behalen van zijn doctoraat in de wijsbegeerte pelgrimeerde hij op 29 september 1910 naar de kerk van San Michele, de mozaïeken van de heiligen Willibrordus en Bonifatius bekeek en merkte dat de koster niets over de Friezen wist. Als rector van het Nederlands College spande mgr. M. Muskens zich ervoor in om de Friezenkerk tot Nederlands centrum in Rome te maken. Hij heeft een grondige studie aan deze kerk gewijd. In 2005 werd de kerk het officiële centrum pastorale centrum voor Nederlanders in Rome.

Rector Muskens werd in 1994 bisschop van Breda. Sindsdien heeft het bisdom altijd sterke banden met de Friezenkerk gehad. Bisschop Muskens werd in 1995 als rector van het pauselijk Nederlands college opgevolgd door een priester uit het Bredase bisdom, mgr. R. Smit. R. Smit combineerde dit met het rectoraat van de Friezenkerk. Hij vervulde deze functie tot 2003 toen hij pastoor werd te Bergen op Zoom. De oud-bisschop van Breda, mgr. Van den Hende is bisschop-referent voor de Friezenkerk. Momenteel is C.A. van Duin als diaken aan de Friezenkerk verbonden. Hij ontving in 2006 uit handen van bisschop Muskens de diakenwijding en is diaken van het bisdom Breda.

Andere berichten