PCI-besturen en bisdom in gesprek

22 juni 2017

“Op het terrein van de caritas instellingen is er veel gebeurd het afgelopen jaar. Er zijn cursussen gegeven, plannen gesmeed, inzamelingen gehouden, er is samenwerking bevorderd en er zijn maaltijden gehouden, en deze opsomming is niet volledig. En u zult kunnen zeggen: daar was ik ook bij, daar hielp ik mee.” Zo opent diaken Wim Tobé de ontmoeting van het bisdom en de caritasinstellingen op maandag 19 juni.

Bestuursleden van caritas instellingen, werkgroepleden diaconie en pastorale beroepskrachten ontmoeten elkaar deze avond in de bijruimte bij de Vredeskerk in Steenbergen. Ook vertegenwoordigers van de Diocesane Caritas Instelling zijn aanwezig. Secretaris-generaal Ben Hartmann licht de diocesane diaconale projecten toe. Econoom Marianne Aarts loopt met de aanwezigen door de financiële cijfers van 2016 en de begroting 2017. Projectmedewerker Marc de Koning vertelt over het project ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’. Er is volop ruimte voor vragen en gesprek.

Diaconale projecten
Daarvan maken de deelnemers goed gebruik. Er wordt gesproken over de ontwikkeling van de projecten. Op een beknopt overzicht zijn de projectdoelen, de medewerkers en de looptijd van de projecten aangegeven. Ben Hartmann geeft aan dat bij de start van elk project concrete projectdoelen worden geformuleerd en een fasering wordt aangebracht. Hij vertelt dat in de loop van de tijd verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en synergie kan ontstaan tussen de verschillende projecten. Soms zijn ook bijstellingen nodig in projecten. Deze ontwikkelingen worden besproken in de begeleidingsgroep die verschillende projecten hebben, en waarin mensen uit parochies en caritasinstellingen betrokken zijn.

Het Sint Franciscuscentrum, dat de diaconale projecten in het bisdom coördineert, wil de kennis en ervaringen die worden opgedaan delen. De behoefte daaraan blijkt onder meer bij het gesprek over het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’. Vertegenwoordigers van caritasinstellingen uit het Zeeuwse en het Brabantse deel van het bisdom zijn hier benieuwd naar. Later op de avond legt Marc de Koning met een video de werking van de diaconale kennisbank uit. De kennisbank is er voor kerkelijk (vrijwilligers)kader. Een persoonlijke inlogcode geeft toegang tot informatie en praktische handreikingen.

Leerprocessen
Marc de Koning bevestigt het leerproces dat de uitvoering van een project ook is: “Er zit ontwikkeling in. Je ontwerpt iets en leert wat goed werkt, wat minder goed werkt en hoe je je projectdoelstellingen beter kunt uitvoeren.” Binnen zijn project is het doel: vergroting van de zichtbaarheid van diaconie.  “Het gaat om het zichtbaar maken van caritas en diaconie, want goede werken mogen getoond worden. Het is ook nodig om noden bekend te maken die er zijn, en omdat het lang niet altijd bekend is wat er gebeurt aan diaconie.”

De verschillende diaconale projecten komen terug in de financiële overzichten die op deze avond worden toegelicht. Dankzij de betrokkenheid van enkele fondsen, de inzet van de projectmedewerkers en de diocesane projectencoördinator zijn externe gelden geworven als bijdrage aan de projecten.

Aan het eind van de avond vraagt diaken Wim Tobé nog kort de aandacht voor enkele onderwerpen, zoals de Zondag met bijzondere aandacht voor Diaconie (2 juli 2017). Wim Tobé noemt ook de kennismakingsgesprekken die nieuwe caritasbestuurders hebben met hem als caritasfunctionaris van het bisdom. “Alle besturen hebben hierover een mededeling gekregen. De bisschop stelt het op prijs dat alle nieuwe bestuursleden een kennismakingsgesprek hebben met het bisdom. Caritassen zijn parallel aan de parochies onderdeel geworden van grotere verbanden. Het is is goed om elkaar te kennen en elkaar te spreken.”

Introductiefilm diaconale kennisbank:

Andere berichten