Paus Franciscus vraagt gebed voor enthousiaste samenwerking van priesters, religieuzen en leken voor de evangelisatie

5 februari 2014

Onlangs maakte het Apostolaat van het gebed de pauselijke gebedsintenties voor februari bekend. Paus Franciscus roept op te bidden dat priesters, religieuzen en leken met enthousiasme samen werken voor de evangelisatie. Daarnaast roept hij op te bidden dat de Kerk en de maatschappij de wijsheid en de ervaring van ouderen respecteren.

Enthousiaste samenwerking
Voor de nieuwe evangelisatie is enthousiaste samenwerking van de priesters, diakens, religieuzen en lekengelovigen van belang. Vanwege het jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk houdt het bisdom van Breda momenteel een gebedsestafette voor roepingen tot het priesterschap en diaconaat. Het gesprek over de roeping van de lekengelovigen wordt onder meer gevoerd in de diocesane Lekenraad die bisschop Liesen in 2013 instelde. Alle gedoopten zijn geroepen om op eigen wijze actief en medeverantwoordelijk te zijn.

Roeping en evangelisatie
Roeping en evangelisatie waren recent het onderwerp van gesprek op maandagavond 20 januari tijdens een bijeenkomst in het bisschopshuis over roeping en de vreugde van het evangelie. Bisschop Liesen sprak over de apostolische exhortatie van paus Franciscus ‘Evangelii gaudium’ (‘De vreugde van het evangelie’). Evangelisatie is een taak van alle gedoopten, gewijd en niet gewijd en vloeit voort uit de opdracht van Jezus Christus zelf (Mt. 28, 19-20).

De roeping van elke gedoopte
Rector Schnell stond die avond in zijn inleiding stil bij de vernieuwende inzichten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Vóór dit concilie was de Kerk in de beleving van velen vooral een priesterkerk waar de gelovigen een ondergeschikte rol speelden. Na het Tweede Vaticaans Concilie is dit perspectief radicaal veranderd. De concilievaders spreken over de roeping van elke gedoopte. Rector Schnell ging met name ook in op de roeping van de leken.

Het Apostolaat van het Gebed
Het Apostolaat van het Gebed is een godsdienstige vereniging die door middel van gebed wil bijdragen aan het Apostolaat van de Rooms-Katholieke Kerk, vooral in de missiegebieden. Ze is in 1861 officieel opgericht door de Franse jezuïet Henri Ramière. De leiding over deze vereniging berust bij de jezuïeten. De vereniging publiceert wereldwijd een tijdschrift waarin de pauselijke intenties worden bekend gemaakt.

 

Andere berichten