Onderzoek kerkelijke armoedebestrijding 2008

15 januari 2008

Onlangs ging het landelijke onderzoek naar kerkelijke armoedebestrijding 2008 van start. Het onderzoek vindt plaats onder alle caritas instellingen in Nederland en protestantse diaconieën. Binnen het bisdom Breda werd de vragenlijst begin januari toegestuurd aan de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) in het bisdom.

Grootschalig onderzoek
John Mersel, medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom, geeft aan dat in 2001 eenzelfde onderzoek plaatsvond, maar op beperkter schaal. “Destijds deden vanuit katholieke hoek alleen de caritassen mee van de bisdommen Breda, Haarlem en Utrecht.” Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is het onderzoek in de tussenliggende jaren nog enkele malen herhaald. “Maar nu dus is er sprake van een grootschalig onderzoek, waaraan ook alle katholieke bisdommen meedoen,” aldus Mersel.

Diaconale taak wezenlijk voor de Kerk
Bisschop Van den Hende beveelt deelname aan het onderzoek van harte aan: “In het bisdom van Breda zijn zo’n 90 caritas instellingen die opgericht zijn om op bijzondere wijze aandacht en inhoud te geven aan de diaconale taak die wezenlijk is voor de Kerk. Geïnspireerd door het woord en voorbeeld van onze Heer Jezus, vervullen zij de evangelische opdracht om naar vermogen de dienst aan medemensen in nood te ondersteunen, met oog en oor voor hun concrete leven en omstandigheden. Het onderzoek beoogt juist de actualiteit van dit belangrijke dienstwerk van de Kerk in kaart te brengen.”

Kerkelijke betrokkenheid
Uit het onderzoek van 2001 kwam naar voren dat er op veel caritassen en diaconieën een beroep werd gedaan. In totaal werd er door de onderzochte caritassen en diaconieën ongeveer 1,4 miljoen gulden gegeven.
Het onderzoek wil voor 2008 opnieuw de vraag beantwoorden hoe geloofsgemeenschappen betrokken zijn bij armoedebestrijding in de lokale samenleving. Ook wordt weer de vraag gesteld hoeveel geld Parochiële Caritas Instellingen en protestante diaconieën jaarlijks geven aan mensen die de financiële eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Trends
Het onderzoek kan licht werpen op de vraag of de situatie sinds 2001 is veranderd, verbeterd, of verslechterd voor de zwaksten in de samenleving, of er iets is veranderd in de betrokkenheid van de kerken bij dit maatschappelijke probleem, en of er nieuwe trends te bespeuren zijn en nieuwe initiatieven nodig zijn.

Deelname
Mersel: “De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk, omdat zij kunnen helpen goed zicht te krijgen op het onderwerp om daarop het diaconale beleid af te stemmen. Ook voor het gesprek met de overheid, toch de eerstverantwoordelijke wanneer het gaat om armoedebestrijding, is een goed inzicht in de betrokkenheid van de kerken van groot belang. Vandaar dat deelname van de caritassen in het bisdom Breda zeer gewenst is.”

De enquête is per post verstuurd. Een digitale versie van de enquête is verkrijgbaar bij John Mersel, jmersel@bisdombreda.nl.

Andere berichten