Oecumenische ontmoeting over de tekst ‘De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie’

6 mei 2015

Pastorale beroepskrachten, predikanten, leden van plaatselijke Raden van kerken en leden van oecumenische werkgroepen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op 5 juni (13.30 – 17.00 uur) rond het document van de Wereldraad van kerken ‘De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie’.

Secretaris-generaal Ben Hartmann verstuurde de uitnodiging voor deze oecumenische bijeenkomst. Het Sint Franciscuscentrum van het bisdom van Breda treedt op als gastheer en faciliteert de bijeenkomst.

De tekst ‘De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie’ (Faith and Order paper 214) verwoordt wat kerken samen kunnen zeggen over wezen en zending van de Kerk en brengt de verschillen in kaart die nog overbrugd moeten worden.

Tijdens de ontmoeting op 5 juni worden de hoofdlijnen van het document geschetst en na een korte pauze is er gelegenheid om in gespreksgroepen, aan de hand van vragen, door te praten op onderdelen van de tekst.

Drs. Geert van Dartel (secretaris Katholieke Vereniging voor Oecumene) en drs. Rob van Uden (bestuurslid Katholieke Vereniging voor oecumene) zullen de presentatie geven en de groepsgesprekken leiden. Met diaken drs. Egbert Bornhijm (bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene) vormden zij de werkgroep die de bijeenkomst voorbereidde.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Hofzaal van Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven. Vriendelijk verzoek aan te melden vóór maandag 26 mei via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (ochtenden).

De tekst ‘De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie’ kan worden gedownload van de sites:
www.raadvankerken.nl of www.oecumene.nl.

 

Andere berichten