Nieuwe structuur kerkelijke missiecollectes in ontwikkeling

11 februari 2010

Solidaridad geeft mandaat aan bisschoppen terug

Tekst van het landelijk persbericht van het Secretariaat van de RKK:

Solidaridad geeft met ingang van Advent 2010 haar mandaat om de bisschoppelijke Adventsactie uit te voeren, aan de Bisschoppenconferentie terug. In de bekendmaking hiervan door Solidaridad zelf zijn de redenen helaas onjuist en onvolledig weergegeven. Mgr. dr. J. Punt, binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor Missie & Ontwikkeling, hecht eraan het door Solidaridad geschetste beeld te corrigeren.

Al geruime tijd heeft Solidaridad een proces van ‘veralgemenisering’ doorgemaakt, en haar oorspronkelijk specifiek christelijke identiteit verruimd. Om die reden heeft de Protestantse Kerk Nederland zich al eerder statutair van Solidaridad losgemaakt. Recentelijk heeft Solidaridad ook de Bisschoppenconferentie verzocht om de laatste bepalingen die haar nog aan de Katholieke Kerk binden te mogen laten vallen. Mgr. Punt, bisschop-referent voor Missie & Ontwikkeling heeft daarop geantwoord dat indien Solidaridad de Adventsactie blijft verzorgen, er twee mogelijkheden zijn: ofwel zij ziet af van statutenverandering en versterkt juist haar identiteit, ofwel zij gaat verder als ‘uitvoeringsorganisatie’ en accepteert dat daarbij de uiteindelijke zeggenschap over de campagne bij een nog op te richten ‘Bisschoppelijke Commissie voor Missie en Ontwikkeling’ (BCMO) komt te liggen.

Mgr. Punt: “Ten dienste van parochies en gelovigen moeten de bisschoppen uiteraard deze voorwaarde stellen om hun toezichtplicht na te komen en volledige transparantie over de besteding van de Adventsactie opgehaalde gelden te waarborgen. Solidaridad heeft er echter voor gekozen zich verder volledig los van de kerken te ontwikkelen. De bisschoppen respecteren deze keuze, en zullen aan de Adventsactie een nieuwe invulling geven”.

Het persbericht van Solidaridad van 10 februari, maar ook hun brief aan de parochies, stelt incorrect het motto ‘kerken helpen armen’ tegenover het bisschoppelijk uitgangspunt ‘kerken helpen kerken’. Uiteraard wil hiermee alleen gezegd zijn dat zoveel mogelijk de eigen kerkelijke kanalen voor hulpverlening gebruikt worden. Doel is de kerken in het Zuiden in staat te stellen hun eigen prioriteiten te stellen in de zorg voor de armen en in hun diaconale zending, in plaats van dat wij dat voor hen bepalen. Veel parochies hebben daar al goede ervaring mee en dragen soms ook zelf projecten aan. De Katholieke Kerk heeft immers een uniek mondiaal netwerk met zeer korte lijnen, – via missionarissen, bisdommen, congregaties, partnerparochies etc.- dat snelle, goedkope en betrouwbare hulpverlening mogelijk maakt.

Met de andere missionaire organisaties wordt momenteel constructief overleg gevoerd om tot goede nieuwe afspraken en procedures to komen. De publicitaire ‘uitglijder’ van Solidaridad, door voorbarige en eenzijdige publiciteit, heeft helaas wel de geplande zorgvuldige informatieverstrekking naar gelovigen en parochies doorkruist. Wanneer de nieuwe structuur in goed overleg met de missieorganisaties gereed is, zal verdere informatie volgen.

Andere berichten