‘Liturgie is leerschool van dienstbare inzet’ (Studiedag Liturgie 2012)

8 maart 2012

Ongeveer 75 personen bezochten op dinsdag 6 maart 2012 de studiedag liturgie van de Diocesane Commissie voor de Liturgie in het bisdom Breda. Het plenaire gedeelte van de studiedag vond plaats in de bibliotheek van het conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven.
De voorzitter van de commissie, diaken Wim Tobé, toonde zich verheugd over het grote aantal vrijwilligers dat op de studiedag aanwezig was. De studiedag ging over de relatie tussen de katholieke sociale leer en de liturgie.

Verkondiging
Diaken Fred van Iersel, functionaris voor de sociale leer van de Kerk in het bisdom van Breda, nam voor zijn voordracht de sociale leer als uitgangspunt. Hij baseerde zich op het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk en werkte de relatie tussen sociale leer en de verkondiging verder uit. “De kunst is om bij preken en overwegingen periodiek de actualiteit en relevantie van de katholieke sociale leer te laten zien zonder te moraliseren of te politiseren. Het gaat veel meer om appellerend te prikkelen tot gewetensvorming in de vorm van verdieping, reflectie, en te prikkelen tot dialoog vanuit de geloofsgemeenschap.”

Christus navolgen
Hij pleitte voor een terughoudende omgang met politieke oordelen op de kansel. De preek is gericht op verkondiging en onderricht, op aansprekende geloofsuitleg. In deze context kunnen sociaal-ethische themata aan de orde komen. “Ze moeten zodanig aan de orde worden gesteld dat de toehoorder uitgenodigd wordt Christus in woord en daad na te volgen. Dit betekent dat een preek niet zozeer focust op casuïstiek, maar ingaat op de theologische grondslag van de sociale leer en op morele principes en waarden,” aldus Van Iersel, die echter niet uitsloot dat er wel degelijk uitzonderlijke omstandigheden zijn waarin men wel concrete politieke onderwerpen aan de orde stelt. Maar dan moet dit met goede moraaltheologische argumenten verantwoord worden.

Eén Lichaam
Joris Polfliet, priester van het bisdom Gent en secretaris van de Interdiocesane Commissie van Liturgische Zielzorg in Vlaanderen, belichtte de relatie tussen eucharistie en sociale leer en diaconie vanuit de liturgie zelf. Hij liet zien hoe de liturgie van het hart (het gebed) doorgetrokken moet worden in een concrete levenswijze. Door onze ontmoeting met Christus worden we verenigd met elkaar. In de sacramentele communie worden wij verenigd met de Heer evenals alle andere mensen die de communie ontvangen. Op deze manier worden we één Lichaam. De communie trekt me uit mezelf naar Hem toe en zo naar de andere christenen. De liefde van de christen komt voort uit de ontmoeting met Gods liefde.

Leerschool van dienstbare inzet
Op verschillende wijze liet Polfliet zien dat de eucharistie een leerschool is van dienstbare inzet. Hij illustreerde dit met teksten van de verschillende oraties van de eucharistievieringen. Hij hield een pleidooi om in parochies activiteiten te ontwikkelen die een ruimere beleving van de zondag mogelijk maken. Zo zijn er parochies waarin gelovigen na de viering met elkaar eten, een wandeling maken of een geloofsgesprek voeren. Het sacrament van de eucharistie moet ons aansporen tot een moedige inzet in de wereld.

In het middagdeel bezochten de aanwezigen workshops waarin vanuit verschillende invalshoeken de band tussen liturgie en diaconie belicht werd.
 

Andere berichten