Landelijke cijfers Kerkbalans bekend

9 januari 2014

Op donderdag 9 januari werden tijdens een landelijke perspresentatie de Kerkbalans cijfers van 2012 bekendgemaakt. De financiële cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de parochies van de verschillende bisdommen.

Presentatie diocesane cijfers
Op vrijdag 24 januari zal econoom Gerard de Rooij de diocesane cijfers van de actie Kerkbalans toelichten tijdens een bijeenkomst voor parochiebestuurders en vrijwilligers op het bisdomkantoor in Breda. Deze bijeenkomst vindt plaats van 13.00 uur tot 14.30 uur. Aanmelden kan via E programmagids@bisdombreda.nl

De komende actieperiode van Kerkbalans is 12 januari tot en met 26 januari.

Zie ook www.kerkbalans.nl
 Landelijke inkomsten en uitgaven van parochies in 2012

1) Totale inkomsten
De totale inkomsten van parochies bestaan voor 65% uit inkomsten ‘levend geld’, hetgeen een optelling is van de bijdragen aan Kerkbalans, de collecten voor de eigen kerk en de vergoedingen voor kerkelijke diensten. De overige inkomsten (35%) zijn afkomstig uit bezittingen en beleggingen.

De totale inkomsten levend geld zijn in 2012 in vergelijking met 2011 met 2,7% gedaald, en bedragen € 104 miljoen (tegen bijna € 107 miljoen in 2011). Ruim de helft van deze inkomsten wordt gerealiseerd door de geldwerving in het kader van Kerkbalans. De inkomsten uit Kerkbalans zijn in 2012 met 2,8% gedaald tot bijna € 57 miljoen.

De inkomsten uit bezittingen en vermogen zijn in 2012 een fractie gestegen met bijna € 300.000 en bedragen € 56,5 miljoen.

In zijn totaliteit zijn de inkomsten van de parochies in 2012 met € 2,6 miljoen gedaald (een daling van 1,6%) tot een totaal van € 160,5 miljoen. In 2011 was er sprake van een sterkere daling, namelijk van € 5,3 miljoen (een daling van 3%). Dit verschil wordt veroorzaakt door het verbeterde rendement op bezittingen en beleggingen. De daling in de inkomsten uit levend geld is gelijk aan die in 2011.

2) Uitgaven
De totale uitgaven van de parochies bedroegen in 2012 € 177,5 miljoen; deze uitgaven zijn in vergelijking met 2011 met 1,7% gedaald. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de uitgaven van parochies dalen.

De kosten voor gebouwen en personeel zijn met een fractie gedaald (0,5%) en de kosten voor pastoraat met ruim 2%. Een sterke daling heeft zich voorgedaan bij afdrachten en overige kosten: een daling van € 2 miljoen, ruim 6%.

3) Tekorten
In totaal hadden de parochies in 2012 een tekort van € 17 miljoen (10,6 % van de inkomsten), dat ten laste van het vermogen en de voorzieningen is gebracht. Dit tekort is gelijk aan dat in 2011.

Ontwikkeling van de inkomsten uit Kerkbalans

De inkomsten uit Kerkbalans bedragen in 2012 bijna € 57 miljoen, hetgeen ten opzichte van het voorgaande jaar een daling van 2,8% is. In 2011 was er sprake van een daling in dezelfde orde van grootte. Daarmee is de in 2010 ingezette daling gecontinueerd.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden liet een stijging zien van de inkomsten Kerkbalans. Alle andere bisdommen kennen een daling. In het bisdom van Breda is de daling 3,4%.

Gemiddeld draagt 40% van de katholieke huishoudens bij aan Kerkbalans. In het bisdom van Breda is dit 35%.

Volgens kerkelijke registratie waren er ultimo 2012 4.044.000 katholieken, hetgeen per persoon een Kerkbalans-bijdrage betekent van € 14. Nemen we uitsluitend degenen die daadwerkelijk een kerkbijdrage hebben gegeven (40% van alle katholieken), dan komen we tot een gemiddelde Kerkbalans bijdrage van circa € 35 per gever, ofwel circa € 77 gemiddeld per huishouden dat deelneemt aan de actie. In 2011 was dit bedrag identiek.

Op basis van de trend in de opbrengsten in 296 parochies kan de opbrengst van Kerkbalans in 2013 worden geschat. Naar verwachting zijn de opbrengsten in het afgelopen jaar gedaald met ongeveer 4%, tot een bedrag van € 54,5 miljoen.

 

Andere berichten