Kwaliteitsmodel voor parochies online

13 november 2009

Het kwaliteitsmodel voor parochies in het bisdom van Breda is gepubliceerd. Het model staat op internet op www.bisdombreda.nl/kwaliteitsmodel. “Het digitale kwaliteitsmodel is een modern instrument, waarmee parochies hun eigen functioneren in beeld kunnen krijgen en het op elkaar af kunnen stemmen in hun onderlinge samenwerking. Met het geloof voorop en weloverwogen kunnen parochies dan samen de toekomst in,” aldus bisschop Van den Hende bij het online gaan van het digitale kwaliteitsmodel.

Voor parochies
Het kwaliteitsmodel voor parochies werd ontwikkeld in het kader van actueel bisdombeleid. Het bisdombeleid vraag aan parochies om in eenentwintig samenwerkingsverbanden hun samenwerking zo maximaal mogelijk gestalte te geven. Het kwaliteitsmodel is een belangrijk hulpmiddel voor de parochies om deze samenwerking inhoudelijk vorm te geven en te richten op het diocesaan beleid.

Actueel bisdombeleid
De bisschop van Breda pleit in zijn beleid voor evenwichtige aandacht voor beleidsterreinen die voor parochies zijn aangewezen. In totaal gaat het om zes beleidsterreinen, die ook het kwaliteitsmodel structureren: geloof, pastoraat, personeel, financiën, gebouwen, besturen. Het kwaliteitsmodel stimuleert dat de parochies op elk beleidsterrein goed functioneren, en niet een of meer terreinen veronachtzamen.

Daarnaast wordt het beleidsmatig werken gestimuleerd: het formuleren van doelen voor een afgebakende periode én het werken met een concreet aanbod voor groepen op wie de parochie zich richt.

Zelfevaluatie
Het kwaliteitsmodel doet twee dingen: het is een checklist ten aanzien van de stand van zaken in parochies en parochiekernen en het geeft een richting aan voor zelfverbetering door een norm aan te geven.

Kritische succesfactoren
Met het kwaliteitsmodel geeft de leiding in het bisdom aan waar parochies aan moeten voldoen. Het kwaliteitsmodel vraagt niet naar alles wat een parochie kan ondernemen, maar concentreert zich op de kritische succesfactoren, dat wil zeggen de zaken die van onderscheidend belang zijn voor een vitale parochie.

Samenwerking van parochies
Met het kwaliteitsmodel ontstaat een gezamenlijke basis voor bisdom en parochies om te spreken over kwaliteit. Dit is voor elke parochie afzonderlijk van belang, maar met name ook voor de parochies samen, vanwege de samenwerking die ze aangaan. Daarbij is ook een samenvoeging van de parochies voorzien. Uiteindelijk zal elk samenwerkingsverband uit één of twee parochies bestaan.

Het kwaliteitsmodel helpt bij de onderlinge vergelijking van parochies, omdat er een gezamenlijke norm wordt gesteld, zodat er geen appels en peren met elkaar worden vergeleken.

Ontwikkeling
Het bisdom van Breda is het eerste bisdom in Nederland dat een zodanig digitaal kwaliteitsmodel heeft gemaakt. Bij de ontwikkeling van het model werd over de vragen gesproken met vertegenwoordigers van parochies. In een later stadium werd het model met hen ook getest op gebruiksgemak.

De komende tijd zullen naar verwachting nog enkele kinderziektes aan het licht komen, die nog uit het model zullen worden gehaald.

Andere berichten