Katholieke steun voor Nationaal Holocaust Museum

1 mei 2018

“Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren.” Met deze woorden van de Joodse schrijver Primo Levi, overlevende van het concentratiekamp Auschwitz, begint een brochure van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. De Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt de realisatie van dit museum.

Mgr. Woorts is hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor Kerk en Jodendom. Bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag brengt hij het initiatief om te komen tot een Nationaal Holocaust Museum onder de aandacht van parochies. In een brief aan alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen schrijft hij: “Steeds minder mensen hebben nog persoonlijke herinneringen aan de tragedie die zich tussen 1940-1945 in ons land en daarbuiten heeft voorgedaan. Des te belangrijker zijn daarom plaatsen van herinnering waar in woord en beeld de verhalen verteld blijven worden aan de komende generaties.”

Het is de bedoeling dat er vanaf 2019 daadwerkelijk met de verbouwing tot een permanent Nationaal Holocaust Museum begonnen kan worden. Om daarvoor een steeds groter draagvlak te creëren en de benodigde financiën bijeen te krijgen, is er een Raad van Ambassadeurs gevormd. Namens de Bisschoppenconferentie heeft mgr. Woorts zitting in deze Raad.

Door de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum te steunen wil de R.-K. Kerk in Nederland eraan bijdragen dat de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft. Mgr. Woorts: “Omwille van hen en om te helpen voorkomen dat een misdaad als de Holocaust (Hebreeuws: sjoa) opnieuw gebeurt. Wij zijn het als Kerk de Joodse gemeenschap echter ook verschuldigd. Eeuwenlang immers hebben christenen zich schuldig gemaakt aan Jodenhaat en daarmee bijgedragen aan het klimaat waarin de Holocaust mogelijk werd. […] We zijn het echter ook verschuldigd aan die katholieken – parochianen, priesters en religieuzen – die tijdens de Tweede Wereldoorlog – met gevaar voor eigen leven – Joden bij zich thuis hebben laten onderduiken of die hen hebben helpen onderduiken en die zich hebben ingezet voor het verzet.”

 

Andere berichten