Jubileumsymposium 40 jaar DKSR

1 mei 2009

Op woensdag 10 juni 2009 viert de Diocesane Katholieke Schoolraad Breda (DKSR) zijn 40-jarig jubileum met een symposium in congrescentrum Bovendonk te Hoeven, van 13.15 uur tot 17.00 uur. De twee sprekers op het symposium zijn mgr. dr. J.H.J. van den Hende, de bisschop van Breda, en drs. T.G.W. Frankemölle, rector van het Zeldenrust-Steelantcollege te Terneuzen.

Menselijke waardigheid
Het onderwerp van de inleiding van bisschop Van den Hende is: Katholiek onderwijs heeft oog voor de waardigheid en de vorming van de gehele menselijke persoon en koerst op wat een kind (fysiek, sociaal, ethisch en spiritueel) ten goede komt, in relatie met zichzelf, de ander, de wereld en met God.

Het onderwerp van de inleiding van drs. Frankemölle is: Een katholieke school is een maatschappelijke onderneming die gedragen wordt door de gemeenschap en die zich in haar denken en handelen laat leiden door het geloof in Jezus Christus. School en Kerk zijn specifiek op elkaar betrokken pijlers en richtingwijzers van de gemeenschap.

Het leven is een geschenk. Elke vrouw, elke man, elk kind heeft een onafneembare waardigheid die met ons mens zijn gegeven is. Dat wil zeggen dat we allen geroepen zijn om in vrijheid en liefde voor onszelf, voor elkaar, voor de schepping en voor het leven verantwoordelijkheid te dragen en zorg te hebben.

iXc-DKSR
Na de inleidingen volgt een discussie. In kleine groepen zullen de begeleidingsthema’s van iXc-DKSR worden gepresenteerd voor de doelgroepen: scholen voor primair en voortgezet onderwijs en parochies.

De DKSR behartigt de belangen van het katholiek onderwijs in het bisdom van Breda. Het streven is dat besturen, leerkrachten, ouders en Kerk hun krachten bundelen om het katholiek onderwijs te behouden en te versterken. Recentelijk is de dienstverlening georganiseerd in de Stichting IdentiteitsExpertise Centrum DKSR ( iXc-DKSR ).

Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel belangstelling heeft om het symposium bij te wonen kan zich melden bij het secretariaat van de DKSR: Ilona Lous, T 076 5483050, E i.lous@ixcdksr.nl.

 

Andere berichten