Homilie bisschop Van den Hende op Maria Tenhemelopneming 2009

15 augustus 2009

Dit is de homilie die bisschop Van den Hende heeft gehouden bij gelegenheid van Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2009.

"Vandaag zijn we bijeen op het patroonsfeest van ons bisdom van Breda. We vieren in geloof dat Maria is opgenomen in het eeuwig leven bij God. We vieren dat Maria, de moeder van de Heer, leeft bij God maar ook met ons verbonden blijft.

We denken niet alleen vandaag aan Maria. Veel vaker gaan onze gedachten uit naar Maria, de moeder van de Heer. Ik roep drie momenten in herinnering uit de afgelopen maanden van dit jaar, namelijk:

1. Op nieuwjaarsdag 2009 hebben wij hier in de kathedraal gebeden tot Maria en ons bisdom toegewijd aan Maria, dat wil zeggen in geloof de mensen in ons bisdom toevertrouwd aan de voorspraak van Maria.
2. In de maand mei gingen we op bedevaart vanuit ons bisdom naar Lourdes, in verbondenheid met velen in ons bisdom die thuis bleven maar die hun intenties meegaven, om Maria te vragen met ons mee te gaan.
3. In Bergen op Zoom werd eind juni de Maria Ommegang gehouden; in de optocht door de stad werd in de open lucht (ten aanschouwen van duizenden mensen) het leven van Maria en haar plaats en rol in de heilsgeschiedenis van God uitgebeeld.

Voor veel mensen in ons bisdom van Breda is Maria, de moeder van de Heer, zeer dierbaar. Maria is erg belangrijk voor ons leven in geloof. En dat geldt niet alleen voor ons bisdom.
Overal in de wereldwijde gemeenschap van de Kerk heeft Maria een prominente plaats.

In het evangelie van vandaag volgens Lucas is het Elisabeth die Maria op spontane wijze eer brengt met de woorden:
Gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot (Lc. 1, 42).
Geweldig dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt (Lc. 1, 43).

Mét Elisabeth in het evangelie hebben ook wij een grote verering voor Maria, de moeder van God en we danken God voor de persoon van Maria

a. Maria als uitgelezen voorbeeld van geloof (Lc. 1, 38)
b. Maria, moeder van de Heer, die tevens leerling is van Christus. Maria heeft – als diep bedroefde moeder – ook in de school van het lijden naast haar zoon gestaan. Zij stond onder het kruis van haar stervende zoon (Joh. 19, 24b-27; zie ook Lc. 2, 35)
c. Maria die haar vertrouwen stelt op de heilige Geest (Hand. 1, 12-14)
d. Maria als pelgrim, onderweg met het geloof in het hart (Lc. 2, 19; Lc. 2, 51)
e. Maria die nu al deelt in de volheid van Gods belofte van eeuwig leven bij de Heer

Vandaag brengen wij onze verering en verwondering voor Maria in onze liturgie tot uitdrukking en we zijn God dankbaar voor Maria.

Toch blijft het vandaag niet alleen bij verering en bewondering voor Maria en bij dankbaarheid jegens God. De verering voor de persoon van Maria in de heilsgeschiedenis van God leidt als vanzelf ook naar een directe en aanhoudende uitnodiging aan het adres van ieder van ons:
namelijk dat ook wij op onze beurt ons vertrouwen stellen op God, en op grond daarvan woorden van geloof spreken en daden van geloof laten zien.

Natuurlijk, Maria is op een wel héél bijzondere manier door God voorbereid en toegerust voor haar grote opdracht: zij is de onbevlekte (dat wil zeggen Maria werd zonder smet van de zonde ontvangen in de schoot van haar moeder) en Maria kreeg bezoek van een engel die haar vroeg om de moeder van de Heer te worden.

Maar uiteindelijk, en dat mogen we niet vergeten, had Maria de moed en het geloof om in volle vrijheid ‘ja’ te zeggen tegen God: “Mij geschiede naar uw woord”(Lc. 1, 38).

Met Maria voor ogen op deze feestdag van Maria hemelvaart, een paar vragen voor ieder van ons:

a. Broeders en zusters, zijn wij bereid om – denkend aan Maria – ook zelf persoonlijk de stap te wagen om ons leven met vertrouwen in Gods handen te leggen en in alle vrijheid voor God uit te spreken: mij geschiede naar uw woord? Of – wanneer dat nu nog te moeilijk is – hebben wij op z’n minst het diepe verlangen in ons om – naar het voorbeeld van Maria – geloof te hechten aan Gods woord?

b. Hebben wij de bereidheid om – in het voetspoor van Maria – echte leerlingen van Christus te zijn? Staan we iedere dag opnieuw echt open voor de blijde boodschap van het evangelie? Willen we echt in de leer gaan bij Jezus om te ontdekken wat het zeggen wil: ‘Bemint God en de naaste als jezelf’.

c. Uiteraard: om te kunnen geloven en om ons het evangelie meer eigen te maken hebben we de hulp en de inspiratie nodig van de heilige Geest. Op eigen kracht gaat dat niet. Durven wij vandaag, denkend aan Maria die samen met de apostelen bad om de komst van de heilige Geest, te bidden om de komst en de bijstand van de heilige Geest in ons eigen leven en in dat van de Kerk van nu?

d. Het leven van Maria was ten diepste een levenslange reis met God. Zij ging naar haar nicht Elisabeth, trok met Jozef naar Bethlehem, vluchtte met het kind naar Egypte, volgde haar zoon Jezus tot onder het kruis van zijn lijden en dood. Hebben wij de gelovige moed om geheel ons leven tot in het uur van onze dood Jezus trouw te blijven in woord en daad? En willen wij op voorspraak van Maria gedurende ons eigen leven als pelgrims van geloof proberen ons niet te laten ontmoedigen door lijden en verdriet?

e. Tenslotte, als we met verering en bewondering voor Maria, opnieuw zélf tot geloof komen en het geloof in God als nieuw aannemen en wanneer wij ons voor altijd met Christus verbonden weten, zelfs tot over de dood, in het eeuwig leven: zijn we dan vervolgens ook bereid te getuigen van ons geloof? Aan onze medemens in woord en gebaar te laten zien dat de liefde van God de grootste rijkdom is ons leven? En ons niet te schamen voor het evangelie noch voor de kerk?

Broeders en zusters, we worden uitgenodigd om iedere dag geloof te hechten aan het woord van God en te vertrouwen op zijn aanwezigheid. En iedere dag mogen we rekenen op de gebedsverbondenheid met Maria. Maria, die leeft bij de Heer in het eeuwig leven bidt met ons mee voor de noden die we meedragen in ons hart en voor de pelgrimsweg die wij nog te gaan hebben.

Ik bid vandaag dat we Maria de moeder van de Heer nooit vergeten te vragen om haar bijstand. Dat we waarde blijven hechten aan haar voorbeeld en voorspraak.

Ik weet het zeker: Maria helpt ons om op koers te blijven (ons leven lang), om op koers te blijven op de weg van het geloof. En dat we ook elkaar mogen gaande houden op die weg, en vele anderen enthousiast mogen maken voor de Heer en zijn evangelie van liefde. Amen."

 

Andere berichten